adultload.ws

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У  НАВЧАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Голови секції:


Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна).


Казимирская Инна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор; «Отличник просвещения СССР», «Выдатнік народнай асветы Беларускай ССР», «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», действительный член Международной Академии Акмеологических наук, действительный член Международной ассоциации профессоров славянских стран. Автор более 80 научных работ (монографии, учебные пособия, научные статьи) по проблемам профессионального педагогического образования, теории и методики воспитания.

 

Микола Анісімов

(Кіровоград, Україна)

У статті розглядаються питання необхідності та можливості використання наочного процесу навчання складних електро- і радіотехнічних професій при виконанні лабораторних робіт і обчислювальних операцій, де застосовується колірна гамору проводів, електричних приладів, панелей уніфікованого лабораторного обладнання та інших елементів в електронній версії цього устаткування.

Ключові слова: лабораторні роботи, принцип наочності, фізичне моделювання, електронне моделювання, уніфіковане лабораторне обладнання.

Inthearticle the necessity and possibility of the usage of evident process in training difficult electro- and radio engineering professions are considered while performing laboratory works and computing operations where colour din of wires, electric devices, panels of the unified labwareand other elementsin the electronic version of this equipment are applied.

Keywords: laboratory works, a presentation principle, physical modelling, the electronic modelling, the unified labware.

Казимирская Инна

(Минск, Республика Беларусь)

В статье освещены особенности проведения педагогической практики студентов в условиях университетского образования. Приводяться результаты исследования реального состояния образовательной практики,  анализируются затруднения студентов-практикантов

Ключевые слова: педагогическая практика, студенты-практиканты, психолого-педагогические умения, протоколы.

Олександр Кобилянський, Софія Дембіцька

(Вінниця, Україна)

У статті визначені та обґрунтовані педагогічні умови та дидактичні принципи використання Інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності. Проаналізовано основні етапи формування практичного мисленнята обґрунтовано мотиви навчання у майбутніх фахівців.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, Інтернет-технологія, дидактичні принципи формування професійної компетентності.

The article definespedagogical conditions and didactic principles of using Internet technologies in the process of studying life safety. Basic stages of forming future specialists'practical thinking and motivatedtraining are analysed.

Keywords:safety, Internet technology, didactic principles of formingprofessional competence.

Микола Садовий, Олена Трифонова (Кіровоград, Україна)

Світлана Стадніченко(Дніпропетровськ, Україна)

В сучасних умовах розвитку суспільства учні використовують додатковий інформаційний ресурс  поза навчальним закладом. З метою формування в суб’єктів навчання наукової картини світу є потреба переглянути зміст методів навчання щодо раціональності їх застосування на всіх етапах навчально-виховного процесу в школі. У цій статті розглянуто варіанти вдосконалення методики формування у школярів наукової картини світу за рахунок оптимізації та раціоналізації використання методів навчання фізики.

Ключові слова:сучасна наукова картина світу, методи навчання, навчально-виховний процес, оптимізація, інформаційний ресурс.

In the modern terms of development of society and at the increase of the role of informative resource that students get extra curriculum, in forming the subjects of studies of scientific picture of the world have a necessity to revise maintenance of methods of studies in relation to rationality of their application at all stages of educational-educator process at school. Therefore this article considers  variants of perfection of forming methodology for the schoolchildren of scientific picture of the world due to optimization and rationalization of the use of methods of studies in educational process of physics.

Keywords:modern scientific picture of the world, methods of studies, educational-educator process, optimization, informative resource.

Svitlana Shandruk

(Kirovohrad, Ukraine)

У статті розглядаються когнітивні аспекти вивчення мови на рівні початкової школи; аналізується ефективність програм мовного занурення, що використовують особливості опанування іноземної мови як для білінгвальних учнів, так і для носіїв інших мов і культур.  

Ключові слова:когнітивний підхід, вивчення мови, особливості опанування іноземної мови.

The article discusses cognitive aspects of foreign language learning at elementary school level. Effectiveness of immersion programs that use second language acquisitionfor bilingual students as well as people who speak other languages and come from other cultures is analysed.

 

Keywords:cognitive approach, language learning, second language acquisition.

Ольга Гавриленко

(Кіровоград, Україна)

У статті розглянуто шляхи ефективного формування перекладацької компетентності студентів технічних спеціальностей, виділено основні структурні компоненти, обґрунтовано їх змістове наповнення.

Ключові слова:професійний переклад, перекладацька компетентність,технічні терміни, структурні компоненти.

The article deals withtheeffectivewaysto form the students’ translation competence within technical specialization, it highlights the main structural components,their semantic content.

Keywords:professionaltranslation, translation competence, technical terms, the structural components.

Олена Горбенко

(Кіровоград, Україна)

У статті розкривається зміст і сутність комплексно-інтеграційної технології формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва; визначаються інноваційні методи навчання, що плідно і позитивно впливають на процес формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх фахівців.

Ключові слова:інтеграція, комплексно-інтеграційна технологія, інструментально-виконавські компетенції, метод музично-теоретичного аналізу, художніх аналогій, художньо-творчих проектів.

The article deals with the meaning and essence of complex-integrational technologies of instrumental competence and performance of future music teacher. The paper identifies innovative teaching methods that effectively and positively impact the development of instrumental performance competence of experts.

 

Keywords:integration, complex-integration technology, performing instrumental competence, method of music-theoretical analysis, literary analogies, artistic and creative projects.

ІннаДемешко

(Кіровоград, Україна

У статті висвітлено проблеми науково-методичного забезпечення інноваційних процесів у викладанні курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” у взаємодії з традиційними методами навчання, розглянуто складні випадки аналізу словосполучень, головних і другорядних членів речення, складні випадки аналізу односкладних речень.

Ключові слова: інноваційний процес, типи інноваційних процесів, традиційні методи навчання, принципи модульного навчання.

В статьеосвещены проблемы научно-методического обеспечения инновационных процессов в преподавании курса „Современный украинский литературный язык (Синтаксис)”во взаимодействиис традиционными методами обучения, рассмотрены сложные случаи анализа словосочетаний, главных и второстепенных членов предложения, сложные случаи анализа односоставных предложений.

Ключевыеслова: инновационный процесс, типы инновационных процессов, традиционные методы обучения, принципы модульного обучения.

The article deals with the problem of scientific and methodical maintenance of innovative processes in teaching the course „Modern Ukrainian literary language (Syntax)” in coordination with traditional teaching methods, the complex cases of phrase analysis, main and secondary parts of the sentence analysis, the mononuclear sentences analysis are under consideration.

 

Keywords: innovative process, types of innovative processes, the traditional teaching methods, principles of module teaching.

Ольга Єжова

(Кіровоград, Україна)

Проаналізовані трудові функції робітників при розкроюванні швейних виробів в умовах сучасного та прогнозованого виробництва для підтвердження змісту підготовки кваліфікованих закрійників. Встановлено, що зміни у змісті праці будуть суттєвими на підготовчій та виконавчій фазі, що обумовлено впровадженням САПР.

Ключові слова:трудова функція, прогноз, зміст освіти, закрійник, САПР.

The labor functions of workerswhencuttinggarmentsunder current and foreseeable production are analyzed to substantiate the content of education for qualified cutters. It is established that changes in the content of labor will be significant in the preparatory and the executive phase due to the introduction of CAD/CAM.

Keywords:labor function, forecast, content of education, cutter, CAD/CAM.

Світлана Ковтюх

(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлені методичні та навчальні аспекти використання тестів з однією чи кількома правильними відповідями як одного із засобів поточного контролю знань, умінь і навичок студентів-філологів вищих навчальних закладів у процесі опанування курсу сучасної української літературної мови.

Ключові слова: тестування,метод контролю, поточний контроль, тестове завдання.

The article deals with methodological and educational aspects of using tests with one or a few correct answers as the means of current evaluation of knowledge and skills of the students-philologists in higher educational institutions in the process of mastering modern Ukrainian literary language.

Key words: testing, evaluation method, current evaluation, test task.