adultload.ws

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ  ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ  ФАХІВЦЯ

Голови секції:

  

Сийка Чавдарова-Костова- доктор педагогических наук, профессор, заместитель деканаФакультета Педагогики по международной и научно-исследовательской работе Софийскогоуниверситетаим. Св. Климента Охридского, София, Болгария.


Калініченко Надія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Надія Калініченко
(
Кіровоград, Україна)

В статті розкривається сутність педагогічного досвіду вчителів біології, умови його використання у процесі підготовки майбутніх учителів біології в педагогічному соціумі з метою забезпечення ними діяльнісного підходу спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів.

Ключові слова: педагогічний досвід, творча майстерня вчителя біології, підготовка майбутніх учителів біології.

The article reveals the essence of pedagogical experience of biology teachers, conditions of its usage while training future biology teachers in pedagogical society with the aim of providing the activity approach in educational process while developing abilities and skills of personality, applying the knowledge gained in practice from different educational subjects.

Keywords: pedagogical experience, creative workshop of biology teacher, preparation of future biology teachers.

Сийка Чавдарова – Костова
(Cофия, Болгария)

В статье рассматриваются проблемы активности студентов в рамках университетской педагогической подготовки, возможность активизациистудентов через применениесамостоятельной работы в процессе изучениякурсов по выбору. Предполагаетсясвязь между активностьюстудента и его правомна свободу выбора, ответственностьюза его полноценную содержательную реализацию. Самостоятельная работа является одной из форм материализации и интериоризации учебного содержания в учебной деятельности  студентов. Это дает представление о результатах не только учебного процесса, но и  воспитания студентов, которое осуществляется в процессе изучения соответствующих курсов.

Ключевые слова: студенты, учебный процесс, педагогическая подготовка, самостоятельная работа, активность.

This paper presents the problems for students` activity in university pedagogical preparation, possibility to activate students by using self-dependent work in the frame of elective courses. The thesis that there is a link between student`s activity and his/her right of choice, responsibility for his/her full self-realization. Independent work is a form of materialization of interiorization of the learning content in products of the students` work at the “exit” of the process of training. It provides the image of not only the results of learning process, but also of the educational process  that is realized together with students in the correspondent courses.

 

Key words: students, educational process, teacher's training, individual work, activity.

ТЕТЯНА ВАСЕНОК
(Глухів, Україна)

Проаналізовано процес соціально-професійного становлення майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю. Розкрито можливості впливу процесу проектування одягу на навчальну та виробничу діяльність фахівця. Запропоновано для навчального процесу і процесу виготовлення одягу безрозрахункову методику конструювання жіночого одягу.

Ключові слова:соціально-професійне становлення викладача, проектування одягу, безрозрахункова методика конструюванняжіночого одягу.

The process of social and professional training of future special subjects teachers in vocational educational sewing establishments has been analyzed.  The possibilities of the clothes design process influence the educational and industrial activity of a professional. The design method of creating certain size woman’s clothes is suggested for the educational process and the clothes making process.

Keywords:social and professional teacher training, clothes design, certain size woman’s clothes design method. 

ЛАРИСА ГУЦУЛ
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядається місце географічної термінології у лінгвістичній підготовці вчителя географії.Розкриваються шляхи та методи опанування фаховою термінологією майбутніми вчителями географії.

Ключові слова: фахова термінологія,  мовнокомунікативна підготовка, наукова мова, науково-теоретична підготовка, науковий текст, фахові словники, лексикографічна компетенція, комунікативна професіограма вчителя.

The article regards the place of geographical terminology in linguistic preparation of the teacher of geography. The author analyzes the way and methods of mastering professional terminology  by future teacher sof geography.

 

Key word:  professional terminology, communicational preparation, scientific language, scientifically-theoretical preparation, scientific text, professional dictionary, lexicographic competency, communicative professionalgramme of a teacher.

Галина ДІДИЧ
(Кіровоград, Україна)

У статті подається теоретичне обґрунтування поняття «творчі здібності» та «імпровізація, розкривається сутність і зміст цих понять.

Ключові слова: творчість, здібності, імпровізація, музична діяльність, розвиток, музичний слух, почуття ритму, виховання, навчання.

The article deals with the theoretical justification of the notions "creativity and improvisation". The essence and meaning of these concepts manifest themselves in the accumulation of knowledge and skills. The essence of these concepts turns at speed, depth, strength and duration of mastering the means and methods of operations, the ability to clearly transmit the mood of the moment with its unexpectedness and surprise.

 

Keywords: creativity, ability, improvisation, musical activities, development, a sense of rhythm training, upbringing, teaching.

Тетяна Довга
(Кіровоград, Україна)

Анотація. Встаттіпроаналізовано здобутки педагогічного досвіду видатних педагогів минулого й результати сучасних наукових досліджень з метою пошуку ефективних засобів здійснення результативної педагогічної взаємодії в освітньому процесі. Розкрито сутність особистісно-професійного іміджу вчителя початкової школи. Представлено наукові позиції дослідників педагогічного іміджу та проаналізовано їхні поглядина роль особистісно-професійного іміджу вчителя в процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії.

Ключові слова: вчитель, учень, початкова школа, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, особистісно-професійний імідж.

Abstract. This paper analyzes the achievements of outstanding educators teaching experience of the past and the results of modern research to find effective means of implementing effective pedagogical interaction in the studying process. The meaning of personal and professional image of teacher of elementary school. Submitted by scientific researchers teaching positions and image analysis of their views on the role of student-teacher professional image in the process of subject-to-subject interaction.

Keywords: teacher, pupil, elementary school, subject-subject interaction, personal and professional image.

АЛІНА ДОЛИНА
(Київ, Україна)

У статті розглядається сутність фосилізації вимови майбутніх учителів іноземних мов та її основні чинники, зумовлені процесом навчання, психофізіологічними і індивідуально-психологічними особливостями студентів, самою іноземною мовою та її взаємодією з рідною мовою, а також пропонуються шляхи мінімізації їх впливу.  

Ключові слова: фонетична компетентність, фосилізація, іншомовний акцент, майбутні учителі іноземних мов.

The article deals with fossilization of future foreign language teachers’ pronunciation and its main factors: educational process, students’ psychophysiological and psychological features, the foreign language itself and its interaction with the native language. Different ways to minimize its influence are suggested.  

 

Keywords: phonological competence, fossilization,foreign accent, future foreign language teachers.

СВІТЛАНА ІНОЗЕМЦЕВА
(Харків, Україна)

Стаття присвячена аналізу вітчизняної та зарубіжної історико-педагогічної наукової літератури з метою з’ясування проблемних питань та визначення перспектив у професійній підготовці та соціально-професійному становленні підлітків з особливими потребами.

Ключові слова:особливі потреби; інваліди; обмежені можливості; професійна підготовка.

The article is devoted to the analysis of domestic and foreign historical and pedagogical scientific literature carried out to discover problematic issues and to assess the perspectives in professional training of teenagers with special needs.

 

Key words:special needs; invalids; limited abilities; professional training.

Галина Кондрацька
(Дрогобич, Україна)

У статті розкрито стан проблеми формування комунікативно-мовленнєвої культури фахівцівфізичної культури. Описано та обґрунтовано результати емпіричного дослідження рівня комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичної культури.

Ключові слова:комунікативно-мовленнєва культура, компетентність, професійна успішність, фахівець, фізична культура.

The state of the problem of forming communicative-vocal culture of the specialists of physical culture is revealed in the paper. The results of empiric research on the level of communicative-vocal culture of the specialists of physical culture are described and grounded.

 

Keywords:communicative-vocalculture, competence, professionalsuccess, specialist, physicalculture.

ГЕННАДІЙ ЛЕЩЕНКО
(Кіровоград, Україна)

Анотація.У статті розглядається одна із складних проблем сучасної професійної освіти - проблема професійної надійності майбутнього фахівця. Автор просліджує хронологію виникнення і становлення у науковому обігу дефініції „надійність”, трактування її представниками різних галузей науки, механізми забезпечення на різних рівнях організації матерії, технічних систем, систем живої природи і суспільства.

Ключові слова: технічні системи, професійна надійність, професійна освіта, професійна підготовка, саморегуляція, самоактуалізація, професійна компетентність.

Resume.In the article one of the most difficult problems of modern trade education is examined is a forming of professional reliability of future specialist. An author traces chronology of origin and becoming in scientific everyday life of definicii „reliability”, interpretation of different branches of science, mechanisms of providing on the different levels of organization of matter, technical systems, systems of wild-life and society, its representatives. Attention is accented on the necessity of forming of professional reliability in the process of professional preparation of specialists of extreme professions.

 

Keywords:technical systems, professional reliability, trade education, professional preparation, self-regulation, self-actualization, professional competence.