adultload.ws
Керівники секції:

Черкасов Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Растригіна Алла Миколаївна – професор, доктор педагогічних наук, завідувачка кафедри вокально-хорових дисциплін і методики музичного виховання КДПУ імені Володимира Винниченка.

 

Володимир ЧЕРКАСОВ
(Кіровоград)

У статті порушуються питання професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах мистецького спрямування. Автор зосереджує увагу на постановці й реалізації конкретної мети, котра містить навчальні, розвивальні та виховні можливості, передбачає засвоєння  учнями знань, умінь і навичок, уможливлює створення максимальних можливостей для розвитку та реалізації особистісного потенціалу вихованців.

У статті автор обгрунтовує концепцію уроку музичного мистецтва, яка  являє собою систему конструктивно-критичних поглядів на організацію музично-творчої діяльності вчителя й учнів, зосередженоувагу на потребах навчання, виховання та музично-творчого розвитку молоді. Крім того, визначено основні структурні компоненти, які складають план уроку, пропонуєтьсясценарій уроку,в якому окреслено основні етапи засвоєння змісту навчального матеріалу.

Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка, вчитель музичного мистецтва, концепція уроку, сценарій уроку,  план-конспект уроку, мета – (навчальна, розвивальна, виховна), структурні компоненти, знання, вміння і навички, методична компетентність, музичне вітання, розспівування класу, робота над шкільним пісенним репертуаром, ключові знання, художньо-естетичне виховання молоді.

В статье рассматриваются вопросы профессионально-педагогической подготовки будущих учителей музыкального искусства в высших учебных заведениях искусствоведческого направления. Автор акцентирует внимание на постановке и реализации цели, которая включает обучающую, развивающую и воспитательную функции, предполагает овладения знаниями, умениями и навыками, создает максимальные условия для развития и реализации личностного потенциала учащихся.

В статье автор обосновывает концепцию урока музыкального искусства, которая представляет собой конструктивно-критический взгляд на организацию музыкально-творческой деятельности учителя и учащихся, сконцентрировано внимание на потребности обучения,  воспитания и музыкально-творческом развитии молодежи. Кроме этого, определены основные структурные компоненты, которые составляют план урока, предлагается сценарий урока, в котором выделены основные этапы усвоения содержания учебного материала.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, учитель музыкального искусства, концэпция урока, сценарий урока,  план-конспект урока, цель – (обучаючая, розвивающая, воспитательная), структурные компоненты, знания, уменияи навыки, методическая компетентность, музыкальное приветствие, распевание класса, робота над школьным песенным репертуаром, ключевые знания, художественно-эстэтическое воспитаниемолодежи.

Vladimir Cherkasov. Teachers' work on the script, outline for the lesson and the concept of musical art

The article raises questions of professional pedagogical training of future teachers of music in higher education of artistic direction. Priority is given to those changes that occur in connection with the adoption of the Law of Ukraine «On Higher Education», which allows deeper influence the methodical competence of future teachers. The author focusies on the formulation and implementation of specific objectives, which include educational, developmental and educational opportunities, provides students mastering of knowledge and skills, enabling the creation of maximum opportunities for development and realization of personal potential of students to create the necessary conditions of targeting influce on individual. According to a specific purpose it appears necessary to have equipment lesson.

The article substantiates the concept of music lessons, which is a system of constructive and critical views on the organization of musical creativity of teachers and students, focused on the needs of training, education, musical and  creative development of young people, due to priority of personality traitsvalue in music. In addition, the main structural components that make up a lesson plan which includes certain structural units and is a mandatory document that helps the teacher to realize the goal and achieve positive results. Finally, proposed lesson script, which outlines the main stages of mastering the content of educational material, is proposed.


Keywords: professional and pedagogical training, teacher of music, the concept of the lesson scenario, lesson outline for the lesson objective - (educational, developmental, educational), structural components, knowledge and skills, methodological competence, musical greeting, singing warm-upof class, work on school song repertoire, key knowledge, artistic and aesthetic education of youth.

Алла Растригіна
(Кіровоград)

Анотація. В статті  представлено моніторинг  становлення та розвитку ціннісних орієнтацій  студентів ВНЗ,  навчальний  процес яких організовано з використанням елементів моделі вільного творчого навчання.

Ключові слова:  особистісна свобода,  інноваційний потенціал,ціннісніорієнтації, модель вільного творчого навчання,  ціннісно-орієтоване самовизначення.

Аннотация. В статье представлен  мониторинг  становления и развития ценностных ориентаций студентов ВУЗа, учебный процесс которых организован с использованием элементов модели  свободного творческого обучения.

Ключевые слова: личностная свобода, инновационный потенциал, ценностные ориентации, модель свободного творческого обучения, ценностно-ориентированное самоопределение.

Summary. The article concerns  monitoring of the formationand development of value orientations of university students, whose learning process is organized with the use of elements of a model of free creative education. On the one hand, it improves effectivity of the learning process and increases student’s persistence, as the latter chooses his own way of personal expressiveness in creative and scientific activities; and on the other hand, it has great educational value because it allows students to make their own decisions, it trains to rely on themselves, and encourages to be active participants, the subject of educational process, the authors of their own self-actualization.

Keywords: personal freedom, innovation potential, value orientation, model liberal arts education, value-oriented self-determination

Ольга Єжова
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена обґрунтуванню організаційного забезпечення впровадження САПР у навчальному закладі. Встановлені чотири етапи впровадження САПР у навчальний процес: підготовчий етап; етап розробки моделі впровадження; етап реалізації та інсталяції; етап експлуатації системи в навчальному процесі. Обґрунтовані види робіт на кожному етапі впровадження. Узагальнений досвід впровадження САПР одягу «Грація» в навчальний процес майбутніх вчителів технологій в КДПУ ім.В.Винниченка. Встановлено, що впровадження САПР у навчальному закладі підвищує його престижність, активізує наукові дослідження, підвищує мотивацію студентів до навчання.

Ключові слова: впровадження, САПР, організаційне забезпечення, одяг, навчальний заклад, етапи впровадження, технологія.

Статья посвящена обоснованию организационного обеспечения внедрения САПР в учебном заведении. Установлены четыре этапа внедрения САПР в учебный процесс: подготовительный этап, этап разработки модели внедрения, этап реализации и инсталляции, этап эксплуатации системы в учебном процессе. Обоснованы виды работ на каждом этапе внедрения. Обобщен опыт внедрения САПР одежды «Грация» в учебный процесс будущих учителей технологий в КГПУ им. В.Винниченко. Установлено, что инсталляция САПР в учебном заведении повышает его престижность, активизирует научные исследования, повышает мотивацию студентов к учебе.

Ключевые слова: внедрение, САПР, организационное обеспечение, одежда, учебное заведение, этапы внедрения, технология.

The article is devotedto the substantiation of organizational supportof CAD implementation in an educational institution. There are four stages of CAD implementation in the educational process: preparatory stage, development stage of  the implementation model, realization and installation stage, exploitation of the system in the educational process stage. The types of work at each step of implementation are substantiated. Experience in implementing CAD of clothing "Grazia" in the educational process of the prospective teachers of technology in The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University is generalized. It is established that the installation of CAD in an educational institutionincreases its prestige, activates scientific research and increases students' motivation to learn.

Keywords: implementation, CAD, organizational support, clothing, school, stages of implementation, technology.

Анатолій Турчак, Ольга Шевченко
(Кіровоград, Україна)

У статті визначено інструментарій встановлення стану готовності  майбутніх учителів фізичної культури до впровадження інтерактивних методів навчання. Визначені педагогічні умови успішного застосування інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців педагогічної освіти. Розглянуто поетапне впровадження взаємозв’язку теорії і практики, інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін, диференційованого підходу до методів педагогічного впливу відповідно рівня фахової підготовки майбутніх випускників факультетів фізичного виховання. Передбачено впровадження у навчальний процес онлайн-довідника під час вивчення дисциплін фахової підготовки.

Ключові слова: готовність майбутніх вчителів фізичної культури, інтерактивні методи навчання, метод мозкового штурму, візуальна лекція, дискусія, метод проектів, оксфордські дебати, центри інноваційного навчання, онлайн-довідник .

В статье определен инструментарий состояния готовности будущих учителей физической культуры к внедрению интерактивных методов обучения. Определены педагогические условия успешного применения интерактивных методов обучения в подготовке специалистов педагогического образования. Рассмотрены поэтапное внедрение взаимосвязи теории и практики, интеграции профессионально-ориентированных дисциплин, дифференцированного подхода к методам педагогического воздействия в соответствии с уровнем профессиональной подготовки будущих выпускников факультетов физического воспитания. Предусмотрено внедрение в учебный процесс онлайн-справочника при изучении дисциплин профессиональной подготовки.

Ключевые слова: готовность будущих учителей физической культуры, интерактивные технологии обучения, метод мозгового штурма, визуальная лекция, дискуссия, метод проектов, оксфордские дебаты, центры инновационного обучения, онлайн-справочник.

The article outlines the instruments establishing the state of readiness of the future teachers of physical education to the introduction of interactive teaching methods. Pedagogical conditions of successful application of interactive teaching methods in training teacher education. We consider a phased introduction of the relationship of theory and practice, integrating professionally oriented disciplines differentiated approach to teaching methods under the influence of professional training of future graduates of the faculty of physical education.

Key words: readiness of future teachers of physical education, interactive learning technology, method of brainstorming, visual lecture, discussion, project method, Oxford debate centers of innovative learning online directory.

Детальніше

Ботузова Юлія
(Кіровоград, Україна)

Анотація. В статті піднімається проблема використання математичних пакетів у процесі вивчення математичних дисциплін. Зокрема, розглядаються функціональні можливості математичного пакету Mapleпід час вивчення диференціальних рівнянь. Аналізуються особливості роботи з даним програмним забезпеченням під час лекційних та семінарських занять. Наводяться приклади, які демонструють практичну цінність застосування ІКТ, а саме підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

Ключові слова: викладання математики, математичний пакет Maple, диференціальні рівняння, інформаційно-комунікаційні технології

Annotation. The problem of using of mathematical packages in the study of mathematical disciplines is covered in the article. In particular, the functionality of the mathematical package Maple in the study of differential equations are considered. We analyzed the features of this software in lectures and seminars. Examples that demonstrate the practical value of ICT, such as improving the efficiency of learning discipline.

Keywords: teaching mathematics, mathematical package Maple, differential equations, Information and Communication Technology

Детальніше

Аліна Воєвода
(Вінниця, Україна)

В статті розглянутоможливості застосування активних методів та прийомів навчанняв процесі вивчення курсу «Основ педагогічної майстерності» з метою формування в майбутніх учителів математики індивідуального стилю педагогічної діяльності, творчого підходу до підготовки та проведення нестандартних уроків математики. Наведено теми уроків-вистав з математики для основної й старшої школи, вимоги до їх організації й проведення, фрагменти уроків-вистав з математики.

Ключові слова: педагогічна майстерність, творчий підхід,  урок-вистава.

В статье рассмотрены возможности применения активных методов и приемов обучения математики в процессе изучения курса «Основ педагогического мастерства» с целью формирования у будущих учителей математики индивидуального стиля педагогической деятельности, творческого подхода к подготовке и проведению нестандартных уроков. Приведены темы уроков-спектаклей по математике для основной и старшей школы, требования к их организации и проведению, фрагменты уроков-спектаклей по математике.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, творческий подход, урок-спектакль.

The article discusses the possibilities of using active methods and techniques in the course of studying«Fundamentals of Pedagogical Skills» in order to help future teachers of Mathematics to form individual style of pedagogical activity, creative approach to the preparation and carrying of non-standard lessons. The articles presents the topics of the lesson-spectacles on Mathematics for secondary schools, the requirements for their organization and conduction, a sample script of lesson-spectacle on Mathematics.

Keywords: pedagogical techniques, creative approach, lesson-spectacle.

Олена Стрілець
(Кіровоград, Україна)

Автор обґрунтовує потребу формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до оцінювальної діяльності у навчально-виховній роботі. В статті пропонується формувати готовність майбутніх учителів початкових класів через застосування системи навчально-педагогічних ситуацій. Автором визначено принципи формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до оцінювальної діяльності у процесі застосування системи навчально-педагогічних ситуацій: проблемності, розвитку особистості в діяльності, ціннісно-орієнтованої діяльності, максимальної вмотивованості навчально-педагогічної ситуації, оптимальності, позитивної емоційної забарвленості, інтерактивності, рефлексивності.

Ключові слова: оцінювальна діяльність, готовність до оцінювальної діяльності, педагогічна ситуація, педагогічна задача, система навчально-педагогічних ситуацій, принципи формування готовності до оцінювальної діяльності, учитель початкових класів.

The author is substantiating the need of availability of primary school would-be-teachers for grading activity in teaching and educational work. The article suggests forming the availability of primary school would-be-teachers through the application of system of teaching and pedagogical situations. The author is defined the principles of forming the availability for grading activity of primary school would-be-teachers in applying the system of teaching and pedagogical situations: problematicity, personal development in activity, value oriented activity, the highest possible motivation in teaching and pedagogical situation, optimality, emotionally positive connotation, interactivity, reflexivity.

Keywords: grading activity, an availability for grading activity, pedagogical situation, pedagogical task, the system of teaching and pedagogical situations, the principle of forming the availability for grading activity, primary school teacher.

Олексій Стасенко
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена сучасним підходам до вирішення проблем фізкультурної освіти у вищих навчальних закладах. У роботі подано й обґрунтовано шляхи та перспективи удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, а саме учителів фізичної культури для здійснення ними фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. З’ясовано завдання, структуру та особливості організації й проведення даного виду роботи. Визначено знання, уміння й навички, якими повинен оволодіти майбутній фахівець для якісного здійснення даного виду діяльності у сучасних умовах та наведено основні аспекти навчального процесу з певним спрямуванням.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова діяльність, майбутні учителі фізичної культури.

Статья посвящена современным подходам к решению проблем физкультурного образования в высших учебных заведениях. В работе поданы и обоснованы пути и перспективы усовершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов, а именно учителей физической культуры по организации и проведению ими физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных учебных заведениях. Определены знания, умения и навыки, которыми должен овладеть будущий специалист для качественного осуществления данного вида деятельности в современных условиях, и приведены основные аспекты учебного процесса с определённой направленностью.

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность, будущие учителя физической культуры.

The article is devoted to the modern approaches of solving problems of sports education in higher education institutions. The paper gives and grounds the ways and prospects of professional training improvement of prospective professionals, namely teachers of physical education involving the question of organization and holding of sports and recreation and mass sporting activities in secondary schools. There have been defined knowledge and skills, which a prospective specialist should acquire for high-quality implementation of this type of activity in modern conditions, and there have been given the key aspects of the educational process with a certain direction.

Keywords: sports and recreation, and mass sporting activities, future teachers of physical education.

Сергій Собко, Наталія Дарзинська
(Кіровоград, Україна)

Анотація. Проаналізовано сучасний стан процесу фізичного виховання у педагогічних вишах, у тому числі з точки зору останніх нормативних документів. Реорганізація дисципліни “Фізичне виховання” змусила до пошуку відповідних засобів оптимізації навчально-виховного процесу у вишах. За таких умов цим засобом повинно стати фізичне самовиховання, що зумовлене двома основними факторами: навчально-виховним процесом з фізичного виховання та діалектикою внутрішнього розвитку духовного життя студентів. За експертною оцінкою визначено рівні розвитку фізичного самовиховання студентської молоді. Впроваджено у практику програму з фізичного самовиховання та за допомогою математично-статистичних методів доведено її ефективність.

Ключові слова: фізичне самовиховання, студентська молодь, рівні розвитку, методи визначення.

Аннотация. Проанализировано современное состояние физического воспитания в педагогических вышах, в том числе с точки зрения последних нормативных документов. Реорганизация дисциплины “Физическое воспитание” привела к поиску соответственных средств оптимизации учебно-воспитательного процесса в вышах. В таких условиях этим средством должно стать физическое самовоспитание, что детерминировано двумя основными факторами: учебно-воспитательным процессом по физическому воспитанию и диалектикой внутреннего развития духовной жизни студентов. По экспертной оценке выявлены уровни развития самовоспитания студенческой молодежи. Внедрена в практику программа по физическому самовоспитанию и с помощью математико-статистических методов доказана ее эффективность.

Ключевые слова: физическое самовоспитание, студенческая молодежь, уровни развития, методы определения.

Annotation. The current status of physical education teachers in high schools, including in terms of recent regulations. Reorganization of discipline "Physical Education" forced to find appropriate means of optimizing the educational process in universities. Under these conditions, the remedy should be the physical self, which is caused by two main factors: the educational process in physical education and dialectic of internal development of the spiritual life of students. Under these conditions, the remedy should be the physical self. According to expert estimates the levels of physical self students. Put into practice a program of physical self and using mathematical and statistical methods proved its effectiveness.

Keywords: physical self, students, level of development, methods of determination.

Ігор Щербак
(Миколаїв, Україна)

Анотація. У статті розглядається інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва крізь призму системного підходу та у взаємозв’язку із завданнями практичної виконавської діяльності спеціалістів у школі. Автор наголошує, що реалізація усіх видів інструментально-виконавської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва повинні базуватись на синтезі виконавських та педагогічних якостей, розвинутому естетичному смаку та свідомому ставленню до музичного мистецтва. Завдання озброєння студентів системою теоретичних знань в галузі музичного виконавства, на думку автора, повинно реалізовуватись через розвиток їх інтелектуальних здібностей, формування жанрово-стильових орієнтирів, вмінь осмислювати та розуміти музичні форми і засоби виразності мистецтва.

Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, майбутній учитель, музичне мистецтво, музичний інструмент, музика, музикант, художній образ.

Аннотация. В статье рассматривается инструментально-исполнительская подготовка будущего учителя музыкального искусства через призму системного подхода и во взаимосвязи с задачами практической исполнительской деятельности специалистов в школе. Автор отмечает, что реализация всех видов инструментально-исполнительской деятельности будущего учителя музыкального искусства должны базироваться на синтезе исполнительских и педагогических качеств, развитом эстетическом вкусе и сознательному отношению к музыкальному искусству. Задача вооружения студентов системой теоретических знаний в области музыкального исполнительства, по мнению автора, должно реализовываться через развитие их интеллектуальных способностей, формирования жанрово-стилевых ориентиров, умений осмысливать и понимать музыкальные формы и средства выразительности искусства.

Ключевые слова: инструментально-исполнительская подготовка, будущий учитель, музыкальное искусство, музыкальный инструмент, музыка, музыкант, художественный образ.

Annotation. The article reviews the concept of instrumental performance training for prospective music teacher through the prism of system approach. It is considered to be psychological and educational issue in terms of the tasks for instrumental performance practice of specialists in comprehensive school. The author points out that the implementation of all kinds of instrumental performance practice of prospective music teacher should be found on the fusion of instrumental performance, psychological and pedagogical skills, sophisticated aesthetic taste and conscious respect to music. The author of the article believes that the intention to equip students with profound book learning and methodological knowledge in the domain of instrumental performance practice should be pursued through the development of their intellectual abilities, formation of genre and stylistic notion, faculty to make sense of musical forms and art expressive means.

Keywords: instrumental performance training, prospective teacher, music art, musical instrument, music, musician, artistic image.