adultload.ws

Загальносвітові тенденції розширення й модернізації освітнього простору
 

Голови секції
 


Садовий Микола Ілліч – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кіровоград, Україна).


Антоніна Колєва Ценкова – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовного навчання й інформаціних технологій педагогічного факультету Тракійського університету (м. Стара Загора, Болгарія).

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Для попереднього ознайомлення та обговорення на сайті представлено авторські оригінали наукових статей. Відредаговані матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія : Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1 05/6).

ОРГКОМІТЕТ

Дякуємо за участь у конференції! Обговорення завершено.

 

Микола Садовий
(Кіровоград, Україна)

У даній статті зроблено детальний аналіз такого поняття як акмеологія, що визначає науку, яка вивчає закономірності вищих досягнень, творчі потенціали особистості зрілих людей, закономірності самореалізації. Крім того визначено характерні якості, опорні властивості особистості та характеристики зрілої особистості. Окрема увага приділена схемі дослідження акмеології.

Ключові слова:акмеологія, суб’єкти навчання, особистість, результат навчання, самореалізація, продуктивність дій, ефективність розвитку.

 

In this article the detailed analysis of such concept as akmelogos is done that determines science which studies conformities to law of higher achievements, creative potential of a personality of mature people, conformity to law of self-realization. Characteristic internals, supporting properties of personality and description of mature personality are defined. Special attention is paid to the chart of researching akmelogos.

Keywords:akmelogos, subjects of studies, personality, result of studies, self-realization, productivity of actions, efficiency of development.

Детальніше...

 

Антонина Колева Ценкова
(Стара Загора, България)

Представеният доклад е посветен на проблема за формиране на междукултурна компетентносткато се обосноват възможностите и взаимовръзката на активното и автономно учене в този процес. Интеграцията между тях развива нов усет за езиковите и културни кодове като път за осмисляне на национално-културните различия. На тази основа се изграждат нови мисловни модели и социални ориентири за преодоляване на „другостта” и осъществяване на междукултурна комуникация.

Ключови думи: културен код, национално- културни различия, национална специфика на езиковите средства, комуникация.

 

This article studies the problem of the intercultural connections as carriers of a new type of competence - forming of intercultural competence as an ability to deal with linguistic and cultural differences. In this focus of attention the integration of active and autonomous learning creates a sense to understand adequately the otherness. Acquiring linguistic and cultural resources influences the establishment of new thinking patterns which are the basis of the complete intercultural communication.

Key words: cultural code, national cultural differences, national specifics of language resources, communication.

Детальніше...

 

Любов Панченко
(Луганськ, Україна)

 У статті розглядаються можливості феномену масового відкритого он-лайн курсу (MOOC) як фактора розширення інформаційного простору викладача і студента  на основі аналізу змісту та особистого досвіду участі в навчальних курсах проекту Courserа.

Ключові слова: освітній простір, масовий відкритий он-лайн курс, Courserа

 

The article discusses the possibility of the MOOC(massive open online course) phenomenon as a factor of expanding the education space of the teacher and the student on the basis of content analysis and personal experience of participation in Coursera Project in2012.

Key words: education space, massive open online course, Courserа.

Детальніше...

 

Елена Лавренцова, Петър Петров
(Стара Загора, България)

В статията се разглеждат особеностите и характера на влиянието на социокултурната среда върху целите на образованието и обучението. Предприет е анализ на това, как процесите на глобализацията и тотална интелектуализация, протичащи в съвременния свят, рефлектират върху принципите и начина на функционирането на един от водещите социални институти - института на образованието, променяйки неговата парадигмално-целева и съдържателна насоченост.

Ключови думи: образование, обучение, цел, глобализация, социокултурна среда, икономика и обществото на знанието.
 

The specifics and the character of the influence of the socio-cultural environment on the purposes of education and training are regarded in the paper. An analysis has been undertaken, related to processes of globalization and total intellectualization taking place in the modern world which are reflected on the principals and the manner of functioning of one of the main social institutes – the institute of education, transforming its paradigm, purpose and content orientation.

Keywords:education, training, purpose, globalization, socio-cultural environment, knowledge-based economy and society.      

Детальніше...

 

Володимир Моркун,
Світлана Грищенко

(Кривий Ріг, Україна)

Професійні знання та досвід викладачів дозволяють якісно поєднувати традиційні форми навчання з інноваційними комп’ютерними технологіями, застосовувати їх комплексно, що значно підвищує пізнавальний інтерес і таким чином сприяє більш ефективному виконанню навчальних завдань.

Ключові слова:інтерактивні методи та засоби, пізнавальний інтерес, інформаційні технології.

 

Professional knowledge andexperience of teachers can qualitatively combine traditional learning with innovative computer technologies and be applied in a complex that significantly improves cognitive interest and thus contributes to a more effective implementation of learning tasks.

Keywords:іnteractivemethods and tools, learning interest, information technology.

Детальніше...

 

Геннадій Дьяконов
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядаються теоретичні проблеми діалогічного підходу до навчання, аналізуються основні закономірності й особливості побудови діалогічного навчання психології у вищій школі  та розкривається роль спільної продуктивної діяльності в навчанні як основи діалогічного навчання.

Ключові слова: навчання, вища школа, діалог, діалогічний підхід, діалог культур, репродуктивне навчання, творче навчання.

 

В статье рассматриваются теоретические проблемы диалогического подхода к обучению, анализируются основные закономерности и особенности построения диалогического обучения психологии в высшей школе и   раскрывается роль совместной продуктивной деятельности в обучении как основы диалогического обучения.

Ключевые слова:обучение, высшая школа, диалог, диалогический подход, диалог культур, репродуктивное  обучение, творческое учение.

 

In the article the theoretical problems of the dialogic approach to teaching are examined, basic conformities and features of constructing the dialogic teaching psychology at higher school and the role of joint productive activity are  revealed as the bases of the dialogic teaching.

Keywords:studies, higher school, dialogue, dialogic approach, dialogue of cultures, reproduction studies, creative studies.

Детальніше...

 

Йоланта Ласаускене
(Вильнюс, Литва)

Зита Мальцене
(Панeвежис, Литва)

В статье рассматривается проектный метод в структуре педагогического исследования: раскрывается его особенности, значениеивозможностииспользования висследованиях профессиональнойдеятельностиучителя.Педагогический проектвструктуре педагогического исследованияявляетсяодим из методов апробации педагогических идей.На основе научного анализaпедагогического проекта может быть подготовлены курсовые проекты, заключительные проекты бакалавра и магистра.

Ключевые слова:проектный метод,проект как исследовательский метод,методология проектa,технологическое конструирование проекта, диагностика, качественныйанализ, контент анализ.

 

This paper presents action research as the research method: it reveals peculiarities, importance and application possibilities of action research in  the structure of educational research of teachers. Action research (final projects of music pedagogy) is an efficient way to integrate educational research into teaching practice. The aim of the study was to provide the conception of action research as the research method and to reveal its methodological aspects.

Key words:action research, action research as the research method, methodology of action research, designing of action research, diagnostics, qualitative analysis, content analysis.

Детальніше...

 

Владислав Фадєєв
(Євпаторія, Україна)

Стаття присвячена аналізу загальносвітових тенденційгромадсько-державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів. Досліджено особливості управління освітніми ресурсами вищої освіти Франції, Великобританії, Австралії, Канади, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Фінляндії.

Ключові слова: система, тенденції, управління, освітні ресурси, вищі навчальні заклади.

 

The article deals with the global trends of public governance of educational resources in higher education. The features of manageing educational resources of higher education of France, Britain, Australia, Canada, Germany, the Netherlands, Poland, Finland are analized.

Keywords: system, trends, management, educational resources, institutions of higher education.

Детальніше...

 

МАРИЯ ТЕНЕВА
(Стара Загора, Република България)

В статията се разглежда проблема за продължаващото обучение. Изтъква се неговата роля за професионалната реализация и просперитета на личността. Членствотов ЕСпоставя изискване пред България да отговори на предизвикателството за промяна на образователната парадигма. Изисква се намаляване дела на теоретичното обучение за сметка на увеличаване дела на практическото обучение. Поставят се нови изисквания  към реализиране на учебния процес, като акцентът се поставя върху проблемно базираното представяне на учебното съдържание в съчетание със съобразяване с индивидуалните характеристики на личността на ученика; преход от репродуктивно оценяване на знанията на учениците към оценяване на тяхната креативност. Това не би било възможно да се извърши без да бъдат осъзнати изискванията за перманентно обучение на педагогическите кадри.

Ключови думи:професионална компетентност, професионална реализация, продължаващо обучение
 

The paper considersthe problem of continuing educationand pointsits role in career development and personal prosperity. The EU membership requires Bulgaria to face the challenge, related to change of the educational paradigm. The requirements for reducing the percentage of the theoretical teaching on account of increasing the practical training part are claimed. Other requirements refer to the implementation of the teaching process, when the accent is put on the problem-based presenting of the educational content, combined with individual features of pupil’s personality; the transition from the evaluating of pupils’ memorization to the evaluation of their creativity. This wouldn’t be possible to be carried out without realizing the requirements for the permanent training of teaching staff.

Key words:professional competence, professional realization, continuing education

Детальніше...

 

Елена Лавренцова
(Стара Загора, Болгария)

В статье анализируются различные проявления глобализаци в современном мире и то, каким образом они проецируются в образовательную сферу,определяя сущность последующих трансформаций в рамках системы образования. Наиболее подробно при этом рассматриваются мировые экономические процесы и их влияние на образование.

Ключевые слова:глобализация, образование, экономика, информатизация, транснационализация, мобильность, диверсификация
 

 Different indications of globalization in the modern world and their projections in the educational sphere which determine the essence of the following transformations of the educational system are examined in the article. The world economic processes and their influence on education are regarded in detail.  

Keywords:globalization, education, economy, informatisation, transnationalisation, mobility, diversification.   

Детальніше...

 

Ольга Яковлєва
(
Кіровоград, Україна)

У статті розкривається сутність неперервної професійної освіти як відносно самостійної системи, спрямованої на розширення професійних знань, задоволення власних професійних потреб та інтересів, на підвищення професійної майстерності. Автор статті акцентує увагу на досягненнях наукової школи С.Я. Батишева – О. М. Новікова у формуванні та впровадженні теорії безперервної освіти у сфері професійно-технічного навчання.

Ключові слова: неперервна освіта, професійна педагогіка, школа Батишева-Новікова, розвиток особистості, професійно-технічне навчання.
 

This article reveals the aim of Life Long Learningin professionaleducation as arelatively independent system, directed atthe spread of the professional learnings, satisfaction of professional necessities and interests, the increase of professional education. The author of the article highlightsthe achievements of scientific school of S.Ya. Batisheva – O. M. Novikova in forming and introducingthetheory of continuous education in the field of professional technical studies.

Key words:Life Long Lerning,professional pedagogics,schoolof Batishev-Novikov, development of personality, professional technical studies.

Детальніше...

 

Возняк Алла
(Дрогобич, Україна)

У статті розкрито проблему формування творчої особистості підлітків у виховній роботі загальноосвітніх шкіл. Окреслено основні концептуальні виміри проблеми, обґрунтовано завдання виховної роботи, що спрямовані на творчу самоактуалізацію підлітків, зокрема зроблено наголос на культивуванні їхньої самосвідомості й самооцінки.Проаналізовано форми організації виховної роботив позаурочний час, плани виховної роботи загальноосвітніх шкіл.

Ключовіслова:творча особистість, підлітки, виховна робота, позаурочний час, загальноосвітня школа, форми позакласної виховної роботи.

 

В статье раскрита проблема формирования творческой личности подростков в воспитательной работе общеобразовательных школы. Определены основные концептуальные измерения проблемы, обоснованы задания воспитательной работы, направленные на творческую самоактуализацию подростков, в частности акцентировано внимание на культивировании их самосознания и самооценки. Проанализированы формы организации воспитательной работы во внеурочное время, планы воспитательной работы общеобразовательной школы.

Ключевые слова:творческая личность, подростки, воспитательная работа, свободное время, общеобразовательная школа, формы внеклассной воспитательной работы.

 

The problem of forming creative personality of teenagers in the educative work of secondary schools is regarded in the article. Basic conceptual dimensions of the problem are outlined, the tasks of the educative work which are directed at the creative self-actualization of teenagers are grounded, an accent is made in particular on the cultivation of their consciousness and self-appraisal. The forms of the educative work organization during out-of-school time, plans of the educative work of secondary  schools are analysed.

Key words:creative personality, teenagers, educative work, out-of-school time, general school, forms of the educative work out-of-school.

Детальніше...

 

Лариса Стрельченко
(Кіровоград, Україна)

В статті розглядаються питання професійної підготовки майбутнього вчителя  англійської мови в системі вищої педагогічної освіти Великобританії в умовах модернізації і інтеграції в європейський освітній простір в контексті болонського процесу, виявляються загальні тенденції та  особливості підготовки педагогічних кадрів в вищих навчальних закладах країни.

Ключові слова:Болонський процес, Європейські освітні стандарти, модернізація вищої педагогічної освіти, особливості професійної підготовки вчителів у Великобританії, підготовка вчителя англійської мови. 
 

The article deals with an overview of the professional English language teacher training  in the system of higher education in Great Britain, influenced by modernization and integration into   European educational space in the context of the Bologna Processand reveals some general tendencies and specific feachers of effective language teacher  training at  universities of the country.

Key words:the Bologna Process, European educational standards, modernization of  higher education,  the peculiarities of professional teacher training system in Great Britain, English language teacher training.  

Детальніше...

 

Віктор Слюсаренко
(Кіровоград, Україна)

У даній статті розкрито педагогічну сутність фізичного експерименту, проаналізовано його види та визначено його дидактичні цілі у навчально-вихованому процесі.

Ключові слова:експеримент, навчальний процес, вид, дидактика.

 

In this article the pedagocical essence of physical experimentis revealed,the analysis of its kinds is provided,its didactic purposesin the process of teaching and upbrining are determined.

Keywords:experiment, the learning process, view, didactics.

Детальніше...

 

Маріанна Швардак
(Мукачево, Україна)

У статті з’ясовані роль і завдання інноваційних процесів у сучасній освіті, виявлено існування комплексу проблем та протиріч, які виникають при впровадженні педагогічних інновацій у практику початкової школи. 

Ключові слова:інновація, інноваційні процеси, педагогічна інноватика, інноваційні педагогічні технології, педагог-новатор, проблеми, сучасна освіта, початкова школа.

 

In the article the role and tasks of the innovative processes in modern education are revealed, the existence of a complex of the problems and contradictions that arise while implementing pedagogical innovations in the widespread practice of primary school are highlighted.

Key words:innovation, innovative processes, pedagogical innovation, innovative pedagogical technologies, teacher-innovator, the problems of the modern education, primary school.

Детальніше...

 

Світлана Шандрук
(Кіровоград, Україна)

В статті досліджуються тенденції та суперечності в професійній діяльності американських вчителів; глобалізація професійної підготовки вчителів; проблема мультикультурної освіти; питання вдосконалення школи і якості освіти; шляхи і засоби визначення й оцінювання ефективності школи.

Ключові слова:  тенденції, суперечності, професійна підготовка вчителів, мультикультурна освіта; якість освіти.

 

Tendencies and contradictions in professional activity of American teachers; globalization of professional preparation of teachers; problem of multicultural education; question of school development and quality of education; ways and facilities of determination and evaluation of school effectiveness are investigated in the article.

Keywords: tendencies, contradictions, professional preparation of teachers, multicultural education, quality of education.

Детальніше...

 

Роман Сергій
(Луганськ, Україна)

Статтю присвячено дослідженню концептуальних основ педагогічної аксіології в контексті шкільної хімічної освіти з метою застосування їх для процесу формування еколого-гуманістичних цінностей школярів при вивченні хімії, у тому числі через фахову підготовку вчителів по його здійсненню у ході професійної діяльності.

Ключові слова:педагогічна аксіологія, концептуальні основи, шкільна хімічна освіта, формування еколого-гуманістичних цінностей.

 

The article is devoted to the research of conceptual bases of pedagogical axiology in a context of school chemical education for the purpose of their application in the process of forming  ecology-humanistic values of school students when studying chemistry, including vocational training of teachers and its implementation during pedagogical activity.

Key words:pedagogical axiology, conceptual bases, school chemical education, formation of ecology-humanistic values.

Детальніше...

 

Мартин Ранчев
(
Стара Загора, Болгария)

В статията, накратко се представят някои основни образователни програми, които са приети в рамките на Европейския съюз и които са валидни до края на 2013 г, като се прави опит да се анализира участието, респективно проблемите на България при участието в тях и изпълнението на целите на образователната политика в страната.

Ключови думи: конкурентоспособност,  образование,политика, програма, учене
 

The article briefly presents some basic educational programs that have been adopted within the European Union and are valid until the end of 2013,  as an attempt to analyze the participation of Bulgaria  regarding the  problems with attendance and performance of objectivesofeducationalpolicy in the country.

Keywords:  competitiveness, education, learning, policy, program.

Детальніше...

 

Наталя Пасічник
(Кіровоград, Україна)

У статті аналізується моніторинг якості освіти як діагностико-прогностичне комплексне дослідження якості освіти за різноманітними показниками  освітньої діяльності.

Ключові слова:моніторинг, якість освіти, моніторингове дослідження, рівні функціонування освіти, показники якості навчальної роботи, критерії, системний підхід.
 

The paper focuses on educational monitoring viewed as diagnostic and prognostic complex investigation of education quality in accordance with various markers of educational activity.

Key words:monitoring, quality of education, monitoring investigation, levels of functioning of education, markers of learning process quality, criteria, systemic approach.

Детальніше...

 

Олена Мелащенко
(Київ, Україна)

 

Технократизм в сучасній вищій технічній школі України. Розвиток творчої особистості студента як шлях до меритократії.
Ключові слова:особистість, технократизм, освіта, вища технічна освіта, творення особистості, меритократія.
 

Технократизм в современной высшей технической школе Украины. Развитие творческой личности студента как путь к меритократии.
Ключевые слова:личность, технократизм, образование, высшее техническое образование, развитие личности, меритократия.
 

The problem of technocratism in modern technique school of Ukraine. Development of the creative personality of the student as the way to meritocrate.
Key words:personality, technocratism, education, higher tehnigue education, progress of personality, meritocrate.

Детальніше...

 

Оксана Кучерук
(Харків, Україна)

У статті розкрито сутність, структура та важливість формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя у зв’язку з впровадженням інклюзивної моделі навчання в загальноосвітні навчальні заклади.

Ключові слова:вчитель, інклюзія, підготовка, освіта, основи здоров’я, професійно-педагогічна компетентність, інклюзивна компетентність.


The article deals with the nature, structure and importance of forminginclusive competence of future teachers in connection with the implementation of inclusive education in secondary schools.

Key words:teacher, inclusion,training, education, the basics of health,professional and pedagogical competence, inclusive competence.

Детальніше...

 

Наталья Колесниченко
(Одеса, Україна)

У статті подано результати теоретичного аналізу праць німецьких вчених з проблеми модернізації іншомовної педагогічної освіти в Німеччині. Особливу увагу приділено аналізу змісту і способів реалізації основної і додаткової спеціалізації німецьких вчителів іноземних мов впродовж набуття ними іншомовної педагогічної освіти. Висвітлено специфіку теоретичної і практичної підготовки, а також провідні суперечності процесу модернізації професійно-педагогічної освіти майбутніх вчителів іноземної мови в Німеччині.

Ключові слова: іншомовна педагогічна освіта, реформування, модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови в Німеччині.


В статье представлены результаты теоретического анализа работ нимецких ученых по проблеме модернизации иноязычного педагогического образования в Германии. Особое внимание уделено анализусодержания и способов реализации основной и дополнительной специализаций учителейиностранного языка в процессе их педагогического образования. Охарактеризована специфика теоретического и практического компонентов их подготовки, а также основные противоречия процесса модернизации профессионально-педагогического образования учителейиностранного языкав Германии.

Ключевые слова: иноязычное педагогическое образование, реформирование, модернизация профессионально-педагогической подготовки учителейиностранного языкав Германии.

Детальніше...

 

Наталія Кіяновська
(Кривий Ріг, Україна)

В статті розглянуто процес розвитку та становлення поняття «інформаційно-комунікаційні технології»в теорії сучасної системі освіти, розглянуто різні тлумачення цього поняття. Вказано роль інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

Ключові слова:інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформаційна технологія, новітні інформаційні технології, технологія в освіті, педагогічна технологія,технологія навчання, засоби навчання.
 

The paper deals withthe development and establishment of "Information and Communication Technologies" in the theory of modern education system,  different interpretations of the concept are also regarded. The role of ICT in education is specified.

Keywords: Information and communication technologies (ICT), information technology, advanced information technology, technology in education, educational technology, technology training, training aids.

Детальніше...

 

Світлана Карплюк
(Житомир, Україна)

У статті обґрунтовано історичні етапи розвитку систем управління навчально-виховним процесом. Висвітлено зміст, напрями, специфіку проблеми управління навчально-виховним процесом у вищих школах на різних етапах розвитку науки, ураховуючи провідні дослідження науковців. Доведено доцільність врахування історичної спадщини під час створення нових ефективних систем управління навчально-виховним процесом в умовах сучасного вищого навчального закладу.

Ключові слова: інформація, інформаційні технології, автоматизованасистема управління, навчально-виховний процес вищої школи

В статье обоснованы исторические этапы развития систем управления учебно-воспитательным процессом. Освещены содержание, направления, специфика проблемы управления учебно-воспитательным процессом в высших школах на разных этапах развития науки, учитывая ведущие исследования ученых. Доказана целесообразность учета исторического наследия при создании новых эффективных систем управления учебно-воспитательным процессом в условиях современного вуза.
 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, автоматизированная система управления, учебно-воспитательный процесс высшей школы

In the article the historical stages of educational management systems process are defined. The paper deals with content areas, specific problems of managing educational process in higher schools at different stages of the development of science, taking into account the leading scientific researches. The expediency of incorporation heritage while creating new efficient educational management systems process in the modern university is examined.

Keywords: information, information technology, automated management system, the educational process of higher education

Детальніше...

 

Олександр Гавриленко
(Кіровоград, Україна)

 

В статті розглядається поняття інформаційно-освітнього середовища, здійснюється аналіз його змісту,цілей та завдань,принципи створення у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: інформаційно-освітне середовище, інновації, суб’єкти навчання, принципи створення.
 

The notion of information and educational medium is considered, the analysis of its contents, aims and tasks, principles ofcreation in high school is made in the article.

Key words: information andeducational medium, innovation,subjects ofstudy, principles ofcreation.

Детальніше...

 

Валерій Гриценко
(Черкаси, Україна)

У статті окреслено основні тенденції інформатизації освітньої галузі в сучасних умовах. Виявлено основні проблеми, які перешкоджають застосуванню інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ. Запропоновано нові напрямки інформатизації освіти. Уточнено визначення поняття інформатизація освіти.

Ключові слова: інформатизація, інформаційні технології, системи інформатизації, концепція інформатизації.

 

The main trends of the educational informatization process in the modern education are indicated in this article.The basic problems that prevent the  usage of  the information technology in the teaching process are determined. New direction in the informatization of educationare proposed.The definition of the concept  educational informatizationis  specified.

Keywords: informatization, informational technologies, system of informatization, concept of informatization.

Детальніше...

 

Ніна Батечко
(Київ, Україна)

Розглянуто  сучасні тенденції розвитку вищої освіти України в контексті адаптації до Болонського процесу. Проаналізовано динаміку змін у сфері вищої освіти, пов’язаної із впровадженням вимог Болонського процесу. Досліджено суперечності впливу "болонізації"на національну систему вищої освіти та визначено стратегічні завдання її модернізації. 

Ключові слова: Болонський процес, вища освіта, модернізація, євроінтеграція.
 

Modern trends of higher education in Ukraine are revealed in the context of adaptation to the Bologna process.  Dynamics in the sphere of higher education is analized in connection with the requirements for the implementation of the Bologna process. The contradictive influence of “bolonization” upon the national system of higher education is investigated and the tasks for its modernization are defined.

Keywords:Bologna process, higher education, modernization, eurointegration.

Детальніше...

 

Анна Арнаудова
(Стара Загора, България)

Съдържателно-езиковото интегрирано обучение (СЕИО) е обект на изследване в множество научни публикации в подкрепа на този съвременен подход в образованието. Едновременно с емпиричните доказателства за безспорните предимства от подобен вид обучение, не малък брой публикации обръщат внимание на предизвикателствата и евентуалните недостатъци на този подход. В статията са представени двете страни на този проблем.

Ключови думи:СЕИО, предимства, предизвикателства, обучение.
 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) has been the centre of many scientific arguments, most of which support this contemporary approach. Alongside published evidence for its benefits, there is a considerable amount of scientific writings pinpointing some of the challenges and possible drawbacks which are considered too. An outline of these two trends is presented below.

Key words:CLIL, benefits, challenges, education.

Детальніше...

 

Ірина Головко
(Кіровоград, Україна)

 

У статті йдеться про шляхи покращення професійної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом впровадження новітніх підходів у навчанні спеціалістів технічних спеціальностей в Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. на прикладі технічного коледжу Фінсбурі як новатора в запровадженні евристичного методу навчання.

Ключові слова: Професійна підготовка, технічна освіта,новітні підходи в навчанні, евристичний метод

 

The article touches upon the necessity of improving workers’ trade training by means of new approaches and effective teaching technologies’ applicationin England at the end of the XIX – beginning of the XX centuries. The technical college Finsbury is taken as a prominent example of a pioneer of heuristic method’s implementation in teaching the students of technical specialties.

Key words: Workers’ trade training, technical education, new approaches and effective teaching technologies, heuristic method

Детальніше...

 
 • 10:45:35, Садовой Николай Ильич, Украина, Кировоград

  Уважаемая Антонина Колєва Ценкова! Рад приветсвтвовать Вас на нашей совместной первой интернет-конференции! Ознакомившись с Вашим докладом, не могу не поддержать высказанные Вами идеи о том, что межкультурные различия не являются препятствием в процессе формирования межкультурной компетенции. Подтверждением этому есть тот факт, что нам с Вами, приложив совместные усилия, удалось организовать конференцию международного уровня. В процессе подготовки мероприятия Вы и Ваш коллектив проявили себя надежным партнером, компетентным и ответсвенным. Благодарен Вам за высокий уровень проведенной совместной работы! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Рады приветсвовать Вас в нашем университете!

 • 10:52:30, Бондар Андрій, Кіровоград

  У пропонованій статті Віктора Слюсаренка про педагогічну сутність фізичного навчального експерименту подана стандартна класифікація його видів. Нинішній етап інформатизації суспільства потребує запровадження у навчально-виховний процес з фізики сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Хотілося б почути думку автора про види і місце віртуального навчального фізичного експерименту. Ще одне, на нашу думку, слушне запитання до роботи стосується експериментальних завдань з фізики, їх місця у структурі навчального експериментування з фізики в школі?

 • 11:11:41, Віктор Слюсаренко, Кіровоград

  А. Бондар, дякую за відгук на мою статтю! В умовах не достатнього забезпечення кабінетів фізики обладнанням постає потреба замінити виконання дослідів їх віртуальною "копією". Від потреб використання віртуального навчального фізичного експерименту ми маємо:
  1) програмні педагогічні засоби, що включають електронні підручники, конструктори уроків;
  2) віртуальні середовища для виконання лабораторних робіт;
  3) віртуальні середовища для проведення фізичних демонстрацій тощо.
  Експериментальні завдання дозволяють учням глибше вивчати фізику. Вирішуючи поставлені завдання, вони отримують вміння та навички експерименталнього характеру.

 • 13:11:04, Антонина Колева Ценкова, Болгария, Тракийский университет

  Уважаемый Николай Ильич Садовой! Уважаемые коллеги! Хочу выразить свое глубокое удовлетворение и радость в связи с осуществлением нашего общего проекта! Производит впечатление широкий охват проблематики современного образования и активный интерес молодых исследователей. Несомненно впечатляет высокий уровень организации и проведения конференции, качество представленных материалов и инновативный характер технического оформления данного события. Мы благодарны Вам за предоставленную возможность встретиться и обсудить в виртуальном пространстве наиболее актуальные темы и проблемы современного образования! Это является основой нашего сотрудничества в будущем.

 • 13:24:09, Радул Валерій Вікторович, Україна, Кіровоград

  Вітаю організаторів першої в університеті міжнародної інтернет-конференції! Вдячний Болгарським вченим за співпрацю! Проблемою акме займаюсь на кафедрі давно і добре, що вона поступово заполоняє інші галузі знань, акмеологічні і суміжні з нею науки. У системі вони забезпечують гармонізацію її розвитку особистості у досягненні найкращих результатів. Переконливою є думка авторів такого спрямування статей, що акмеологічні знання є практично спрямованими і затребуваними. Нового звучання набуває акмеологічний підхід у поєднані з синергетичним. Тоді більш обє"мно обгрунтовуються шляхи вирішення питання самоорганізації, самовиховання та самоактуалізації субє'ктів навчання, що забезпечить добитися вершин визнання особистості.
  Тоді можна побудувати схему визначення напрямків щодо самоудосконалення і самовизначення поліпшення кращого майбутнього життя.
  Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту КДПУ В.Радул.

 • 14:26:38, Ольга Яковлева, Кировоград (Украина)

  Уважаемая Наталья Алексеевна! Мне близка тема Вашей статьи «Моніторинг якості освіти як комплексне оцінювання освітнього процесу», поскольку уже несколько лет работаю над проблемой усовершенствования преподавания физики в системе профессионально-технического образования. Мониторинг качества образования является неотъемлемой составляющей повышения качества предоставляемых образовательных услуг профессионально-техническими учебными заведениями. Поскольку он представляет собой современное средство контроля с целью диагностики, усовершенствования, которое позволяет по-другому взглянуть на весь учебно-воспитательный процесс. Спасибо за интересный, доступный и полезный материал!

 • 15:21:10, Садовой Николай Ильич, Сушкевич Ольга Валентиновна, Украина, Кировоград

  Процессы развития идей национальной самоидентификации личности с учетом традиций, менталитета , быта яввляются актуальними. Особенно это ощутимо в условиях глобализации, с развитием транснациональных коммуникаций и культурних различий. Важно, что делается попытка проанализировать возможные конфликты между различными культурами или даже в рамках одной культуры. Такий процессы имеют место и на Украине: запад-восток-юг.
  В исследованиях Украинских педагогов будут использоваться Ваши определения двух основних культурних кодов: колективных и индивидуальных, а также их проявления через качества, степень важности, тенденции развития, взаимосвязь глобально-национально-локально в межкультурном взаимодействии. В Кировоградской области проживает болем 20 национальностей. Среди них особое место занимает болгарская диаспора. Это переселенные болгары в XVIII столетии. Наш преподаватель Величко С.П., доктор педагогических наук, профессор возглавляет это общество. В апреле в актовом зале университета состоялась конференция, посвященная проблемам сохранения культурного наследия, которое пронесли через века мужественные люди с берегов Дуная. Ваша статья очень хорошо вписывается в диалог прошедшей конференции о соотношении культуры и языка. Местное население с почтеньем относится к традициям, культуре, языку болгар, которые осели на берегу речки Синюхи.
  Преподавательскому составу университета будут полезны Ваши выводы о внедрении в учебный процесс основных положений межкультурных компетенций.
  Наши совместные конференции будут способствовать укреплению связей между нашими университетами и обогатят научную мисль.
  Мы приглашаем Вас к нам в университет для болем глубокого изучения поднятых сегодня вопросов.
  С уважением, Николай Садовой, Ольга Сушкевич

 • 15:51:15, Єфіменко Світлана, Новгородка, Україна

  Цікавою є стаття Йоланта Ласаускене та Зита Мальцене з Литви щодо проектного навчання. Я займаюсь дослідженням такої тематики і збагатилась особливостями таких досліджень у Прибалтиці. Рада буду за спілкування з Вами, шановні Йоланта Ласаускене та Зита Мальцене.
  Всім організаторам вітання!

 • 16:03:35, Елена Лавренцова, Болгария, Тракийский университет

  Уважаемые коллеги! От всей души хочу выразить свою глубокую благодарность за предоставленную возможность не только активного соорганизаторства, но и сотворчества! Особенно хочется поблагодарить Ольгу Сушкевич за огромный вклад в дело организации и проведения конференции, за исключительную точность, экспедитивность и высокий профессионализм. Успехов Вам и процветания!
  Всім організаторам вітання!

 • 19:22:25, Татьяна Довга, Украина

  Рада приветствовать всех, кто проявил интерес и поддержал инициативу проведения международной интернет- конференции. В прошлом году я посетила солнечную Болгарию с научной целью. Я привезла оттуда самые теплые впечатления от гостеприимности болгарских людей, от встречи с учеными славянских стран, от высокого научного духа, который царил на конференции. Я убедилась в том, что у нас очень много общего, нам есть, что сказать друг другу, и вместе мы можем очень много сделать для науки, для образования, для будущего наших детей. Сегодняшнее наше общение, пусть даже виртуальное, это шаг к сближению, к сотрудничеству, к творчеству. Давайте преодолевать расстояния и границы, давайте говорить друг другу комплименты, общаться и заниматься взаимно полезным делом! Поделимся интересными идеями, сделаем что-то доброе, и мир станет к нам добрее. Спасибо всем! До новых встреч!