adultload.ws

Виховна та здоров’язбережувальна діяльність у змісті освіти як запорука результативності фахової підготовки
 

Голови секції
 


Растригіна Алла Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри вокально-хорових дисциплін і методики музичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.


Черкасов Володимир Федорович – доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедрою музично-теоретичних та інструментальних дисциплін Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Для попереднього ознайомлення та обговорення на сайті представлено авторські оригінали наукових статей. Відредаговані матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія : Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1 05/6).

ОРГКОМІТЕТ

Дякуємо за участь у конференції! Обговорення завершено.

 

Алла  Растригіна,
Сергій Дьомін

(Кіровоград, Україна)

В статті визначено основні завдання щодо дослідницько-проективної  діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” та окреслено шляхи  її удосконалення  в процесі асистентської практики як важливої складової професійної підготовки майбутнього фахівця-музиканта.

Ключові слова: дослідницька діяльність,  підготовка майбутнього педагога-музиканта, особистісний творчий потенціал, інноваційні технології,асистентська практика, суб’єктність, метод проектів, портфоліо.

 

The article defines the main tasks ofresearch andprojectiveactivities of M.A. students and outlines the ways of its improvement in the process of teaching practice as an important element of their professional training as a future specialist-musician.

Keywords: research work, training of a future teacher-musician, personality creative potential, innovative technologies, assistant practice, subjectivity, method of projects, portfolio.

Детальніше...

 

Володимир ЧЕРКАСОВ
(Кіровоград)

У статті обґрунтовано музично-просвітницьку діяльність відомих діячів у галузі музично-освітньої системи першої половини ХХ століття, з-поміж яких:Б.Асаф’єв, В.Шацька, Б.Яворський.

Ключові слова:загальна музична освіта, вчителі музики і співів, музично-естетичне виховання, слухання музики, хоровий спів, імпровізація, рухи під музику.

 

The article shows  the music and educational activities of famous figures in the field of music educationalsystemof thefirst half of the twentieth century, among them: B.Asafyev,V.Shatska, B.Yavorskyy.

Keywords:general music education, teachersof musicand singing, musical and aesthetic education, listening to music, choral singing, improvisation, movemenst to music.

Детальніше...

 

Serhiy Melnychuk
(Kirovohrad, Ukraine)

The aim ofthe article is to study the views and pedagogical heritage of A. S. Makarenko on the organization of aesthetic education in the educational process of the commune.

Key words: beauty, aesthetics, style, discipline.
 

Целью статьи являетсяисследование взглядов и педагогического наследия А. С. Макаренко по организации эстетического воспитания в учебно-воспитательном процессе коммуны.

Ключевые слова: красота, эстетика, стиль, дисциплина.

Детальніше...

 

Володимир Скороход,
Тетяна Руденко

(Кіровоград, Україна)

Розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів до валеологічної діяльності. Подано опис та наведено окремі результати констатувального та формувального педагогічного експерименту.

Ключові слова:здоров’я, здоровий спосіб життя, критерії, показники, рівні готовності, дидактичне забезпечення, ефективна реалізація.

 

The essence and main components of prospective school teachers’ readiness for valeological educationare revealed.The description and the results of the statement of pedagogical experiment are given.

Key words:health, healthy life-style,criteria, rates, maturity level, methodological support, effective realization.

Детальніше...

 

Неделина Здравкова,
Дочка Цветкова

(Стара Загора, България)

Социалният интерес е ключова концепция в теорията А. Адлер. Представени са възгледите на А. Адлер за социалния интерес и връзката му с условията на средата в която расте и се развива детето. В статията представяме резултати от проучване на развитието на социалния интерес при деца в предучилищна възраст, отглеждани в семейство и в институция.

Ключови думи: социален интерес, социална институция, деца лишени от родителска грижа.

 

Social interest is a key concept in the theory of A. Adler. In this paper we present the results of the study of the development of social interest in preschool children reared in family and in institutions.

Key words:social institution, children without parental careq social interest, social institution

Детальніше...

 

Катерина Байкачова
(Євпаторія, Україна)

У статтіподано основні історично-наукові погляди на сутність понять «етика», «мораль», «культура» та «морально-етична культура». Проаналізовано становлення та розвиток морально-етичної культури особистості. Визначено структура морально-етичної культури особистості.

Ключові слова: етика, мораль, культура, матеріальна культура, духовна культура, національна культура, світова культура, морально-етична культура.

 

The article presents the main historical and scientific views on the concept of «ethics»,«morality», «culture» and «moral and ethical culture».The formation and development of moral and ethical cultureis analyzed. The structureof person’smoral and ethical cultureis determined.

Keywords: ethics, morality, culture, material culture, spiritual culture, national culture, world culture, moral and ethical culture.

Детальніше...

 

Брояковський Олександр
(Кіровоград, Україна)

 

Розглядається педагогічна система використання університетського семінару з історії професора В.Б. Антоновича для підготовки кадрів української наукової інтелігенції.

Ключові слова:В.Б. Антонович, історія педагогіки, національна освіта, академічний семінар, інтелігенція.

 

Рассматривается педагогическая система использования университетского семинара по истории профессора В.Б. Антоновича для подготовки кадров украинской научной интеллигенции.

Ключевые слова:В.Б. Антонович, история педагогики, национальное образование, академический семинар, интеллигенция.

 

The pedagogical system of the usingthe university seminar of History by professor V.B. Antonovich for training personnel of Ukrainian scientific intelligentsia has been examined.

Key words:V.B. Antonovich, history of pedagogic, national community, academic seminar, intelligentsia.

Детальніше...

 

Валентина ЧЕРНІЙ
(Кіровоград, Україна)

В статье исследовано состояние проблемы формирования здорового образа жизни младших школьников в 70-80 гг. ХХ ст. Выявлены достиженияи недостатки в формировании здорового образа жизни учащихся  начальной школы в указанный период.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни,младшие школьники, начальное обучение

 

In the article the state of the problem of the healthy lifestyle of primary school pupils in70-80s of XX-th century is studied. The achievements and shortcomings of forming healthy lifestyle of young pupils in this period are revealed.

Key words: health, healthy lifestyles, young pupils, elementary education

Детальніше...

 

Ольга Дацків
(Тернопіль, Україна)

У статті розглянуто спрямованість драматизації на реалізацію особистісно-розвивальної мети навчання говоріння, охарактеризовано вплив основних форм драматизації на формування здоров’язбережувальних знань, умінь та навичок майбутніх учителів;визначено особливості організації навчання засобами драматизації з точки зору його спрямованості на збереження і зміцнення здоров’я студентів.

Ключові слова: драматизація, здоров’язбережувальні знання, уміння і навички, організація навчання, форми драматизації.

 

The article deals with the dramatization’s concentration on developmental aim of teaching speaking. The dramatization forms’ influence on the formation of the future English teachers’ health preserving knowledge and skills is described, the peculiarities of learning process organization as to preservation and strengthening of the students’ health are determined.

Key words: dramatization, health preserving knowledge and skills, learning process organization, dramatization forms.

Детальніше...

 

Галина Дідич
(Кіровоград, Україна)

 

У статті розкриваються основні особливості  сприймання та аналізу музики школярами підліткового віку.

Ключові слова: підліток, сприймання музики, аналіз, цілісність, емоційність, знання, навички.

 

The article describes the main features of perception and analysis of the music by school teenagers.

Key words: adolescents, music perception, analysis, integrity, emotions, knowledge, skills.

Детальніше...

 

Сергій Філімонов
(Ялта, Україна)

У статті розглядається поняття «дозвілля» в сучасній українській і зарубіжній науковій літературі. Аналізуються моделі дозвілля в системі вільного часу життєдіяльності людини.

Ключові слова:дозвілля, вільний час, модель і концепція дозвілля, культура дозвілля, дозвіллєва діяльність.

 

В статье рассматривается понятие «досуг» в современной украинской и зарубежной научной литературе. Анализируются модели досуга в системе свободного времени жизнедеятельности человека.

Ключевые слова:досуг, свободное время, модель и концепция досуга, культура досуга, досуговая деятельность.

 

The article discusses the concept of “leisure” in modern Ukrainian and foreign literature. The model of leisure time in the free human life has been analyzed.

Keywords:leisure, free time, the model and the concept of leisure and culture of leisure, leisure activity.

Детальніше...

 

Тетяна Фурсикова
(Кіровоград, Україна)

Стаття містить авторське бачення проблеми формування інформативної компетентності майбутніх учителів у контексті здоров’язберігальних технологій.

Ключові слова: Майбутні вчителі, компетентнісний підхід, інформатична компетентність, компетентнісні завдання, здоровий спосіб життя, здоров’язберігальні технології.

 

The article reveals the author’s vision of the problem of forming the informative competence of future teachers in the context of health care technologies.

Keywords: Future teachers, competence approach, informatics competence, competence problem, healthy lifestyle, the health care technology.

Детальніше...

 

Світлана Лавриненко
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлюються можливості етики, як філософського світоглядного знання в організації процесу формування культури міжособистісних стосунків майбутніх вчителів, акцентується увага на гуманізації міжособистісних стосунків вчителя і учнів.

Ключові слова: культура, стосунки, етика, мораль, гуманізм, любов, свобода, ціннісні орієнтації, підготовка майбутнього вчителя.

 

The article highlights the possibility of ethics as a philosophical worldview knowledge in theprocess of creating culture of interpersonal relationshipsoffuture teachers, focuses on the humanization of interpersonal relationships of teachers andpupils.

Keywords:culture, relationships, ethics, morality, humanism, love, freedom, values​​, preparation of future teachers.

Детальніше...

 

Наталія Олексієнко
(Кіровоград, Україна)

На основі аналізу наукових досліджень з проблеми періодизації розвитку організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків, автором визначені етапи розвитку освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, починаючи з першої половини ХХ століття до сьогодення.

Ключові слова: етапи розвитку, освітньо-виховна робота, оздоровлення та відпочинок дітей, дитячі оздоровчі табори.

 

The article reveals the stages of the developmentof educational work in children‘s health camp starting from the first half of the XX century till nowadays. The stagesbased on the analysis of scientific researches of periodization in organizingtheimprovement of the children‘s and teenagers‘ recreationhave been worked out by the author.

Key words:stages of development, educational work,children‘s health camp,improvement of half end recreation.

Детальніше...

 

Галина Панченко
(Кіровоград, Україна)

Стаття розкриває особливості підготовки майбутнього учителя фізичної культуридо нового напряму оздоровчої роботи – попередження дидактогенних захворювань учнів початкових класів.

Ключові слова:професійна готовність, професійна компетентність, здоров’язбереження, здоров’язбережувальна робота, дидактогенні захворювання, навчально-виховний процес.

 

The article exposes specific training characteristics of the prospective teachers of physical education for a new approach of health-saving activity – prevention of the didactically conditioned diseases of the primary school students.

Key words:professional readiness, professional competence, health-saving, health-saving activity, didactically conditioned diseases, educational process.

Детальніше...

 

Олена Прядко
(Кам’янець-Подільський, Україна)

У статті розглядаються питання охорони співацького голосу майбутніх педагогів-музикантів, заходи щодо забезпечення гігієни процесу вокальної підготовки студентів, норми професійного голосового режиму, розкриваються причини виникнення розладів роботи голосового апарату людини.

Ключові слова: гігієна голосового апарату, майбутній педагог-музикант, правила та норми охорони співацького голосу.

 

The questions of guarding asinger voice of future teachers-musicians are examined in the article, measures forproviding thehygiene oftheprocess of students vocal preparation, normsof the professional vocal mode, reasons oftheorigin of disorders of work of vocal vehicle have been revealed.

Keywords: hygiene of vocal vehicle, future teacher-musician, rulesand norms of guard of a singer voice.

Детальніше...

 

Ірина Шепенюк
(Чернівці, Україна)

У статті розглядається компетентнісно орієнтований підхід до розвитку здоров`язберігаючої  компетентності педагогів. Здоров`язберігаюча компетентність педагога належить до його професійної компетентності і враховує різні аспекти діяльності - інтелектуальний(когнітивний), професійний і особистий(суб'єктний).

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, професійна компетентність,  післядипломна педагогічна освіта, професійна освіта,  здоров`язберігаюча компетентність,  здоров`язберігаючий простір.

 

The paper shows the competency oriented approach to the development of the teachers’healthsaving competence. The teacher’s health saving competence of Health studies belongs to his/herprofessional competence and includes various activity aspects – intellectual (cognitive),professional (qualified) and personal (subjective).

Keywords:competence, key competences, professional competence, postgraduate pedagogical education, professional development, health saving competence,health savingspace.

Детальніше...

 

Інна Шишова
(Кіровоград, Україна)

Питання підвищення ефективності навчання і виховання дітей із особливими потребами є актуальними як для України, так і для інших держав світового суспільства, адже все більший відсоток школярів має порушення у розвитку. Важливим компонентом модернізації сучасної системи освіти є створення умов для інтеграції певних груп дітей у загальноосвітній процес масової школи.

Ключові слова: соціальна адаптація, інтеграція, інклюзивна освіта, діти із порушеннями розвитку.

 

The problem of increasing the efficiency of training and educating children with special necessities is a vital question for Ukraine and other countries in the world community because more and more pupils have problems with various organs and system development. An important component of modernization of educational system is creating the conditions for efficient integration of certain groups of children with the problems of development into general education in secondary school.

Keywords: social adaptation, integration, inclusive education, children with problems of development.

Детальніше...

 

Ліна Смірнова
(Кіровоград, Україна)

В статті проаналізовано стан розвитку ідей конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгаріїї. Визначено основні конструктивістськіпринципи, якими керуються болгарські педагоги в навчальному процесі вищої школи. У контексті конструктивістської теоріїзроблено акцент на найбільш поширених методах навчання у вищих навчальних закладах Болгарії.

Ключові слова:  ідея конструктивізму, болгарська вища школа, саморозвиток, співпраця, інтерактивний підхід.

 

In the article the development of ideas of constructiveness in modern pedagogy in Bulgaria is analysed. The main principles of constructiveness typical of Bulgarian higher education are determined. While speaking about the theory of constructiveness the accent is made on the most appropriate methods used in Bulgarian higher school.       

Keywords:the idea of constructiveness, Bulgarian higher school, self-development, cooperation, interactive approach.  

Детальніше...

 

Тетяна Стратан-Артишкова
(Кіровоград, Україна)

У статті розкривається значення композиторсько-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в системі вищої музично-педагогічної освіти, подається  зміст дисципліни «Основи композиторської майстерності», котра призначена для викладання студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Ключові слова: композиторсько-виконавська підготовка, музично-педагогічна освіта, кредитно-модульна система, методи навчання, педагогічні умови, майбутній вчитель музичного мистецтва.

 

The article reveals the importance of composer-performance training of teachers of music in Higher Musical Education, the content of the subject "Fundamentals of compositional skill" which is designed to teach students the educational qualification of "Master" has been given.

Keywords: composer-performance training, music and teacher education, credit-modular system, teaching methods, teaching conditions, the future teacher of music.

Детальніше...

 

Анжелика Тертилова
(Кировоград, Украина)

В данной работе рассмотрены причины и проявления профессиональной деформации педагогов – синдрома хронической усталости и «профессионального выгорания педагогов» с точки зрения биоэнергетики. Проанализировано воздействие на организм человека такого метода физической реабилитации, как классический лечебный массаж. Обосновано применение классического лечебного  массажа в высших учебных заведениях, как метода, служащего профилактикой синдромов хронической усталости и «эмоционального выгорания педагогов».

Ключевые слова:Синдром хронической усталости, синдром «профессионального (эмоционального) выгорания», профессиональная деятельность педагога, массаж, эндорфины, энергетика человека.

 

In this work the reasons and manifestations of professional deformation of teachers - a syndrome of chronic fatigue and "professional burning out of teachers" from the point of view of bio-energetic are considered. Impact on a human body of such method of physical rehabilitation, as classical massage is analysed. Application of medical massage in higher educational institutions, as the method serving as prevention of syndromes of chronic fatigue and "emotional burning out of teachers" is proved.

Key words:Syndrome of chronic fatigue, syndrome of "professional (emotional) burning out", professional activity of the teacher, massage, endorphins, power of the person.

Детальніше...

 

Наталія Тимошенко
(Київ, Україна)

 У статті автор аналізує та обґрунтовує поняття професійної самореалізації особистості, свого творчого потенціалу як компоненту професійного самовдосконалення особистості.

Ключові слова:самовдосконалення, самореалізація, саморозвиток, самовизначення, самопізнання, самоорганізація,  професійна самореалізація, професійне самовдосконалення.

 

В статье автор анализирует и аргументирует понятие профессиональной самореализации, своего творческого потенциала как компонента профессионального самосовершенствования личности.

Ключевые слова:самосовершенствование, самореализация, саморазвитие, самоопределение, самопознание, самоорганизация, профессиональная самореализация, профессиональное самосовершенствование.

 

The author analyzes the concept of the reasoning for professional fulfilment of a personality, creativity as a component of professional self-identity.

Keywords:self-improvement, self-realization, self-development, self-determination, self-knowledge, self-organization, professional fulfilment, professional self-improvement.

Детальніше...

 

Світлана Томашевська-Прядун
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена дослідженню проблеми трудового напрямку родинного виховання дітей в Японії. Автор аналізує власне поняття «трудове виховання»; визначає його суть, завдання і принципи, а також причини та особливості його поєднання з економічним напрямом виховання. Матеріали статті розкривають зміст та особливості процесу трудової ціннісної орієнтації в родинній атмосфері в умовах японського національного простору.

Ключові слова: сімя, нація, родинна педагогіка, ціннісна орієнтація, трудове виховання, трудова культура, економічне виховання.

 

Статья посвящена исследованию проблемы трудового направлениясемейного воспитания детей в Японии. Автор анализирует само понятие «трудовое воспитание», определяет его суть, задачи и принципы, а также причины и особенности его сочетание с экономическим направлением воспитания. Материалы статьи раскрывают содержание и особенности процесса трудовой ценностной ориентации в семейной атмосфере в условиях японского национального пространства.

Ключевые слова: семья, нация, семейная педагогика, ценностная ориентация, трудовое воспитание, трудовая культура, экономическое воспитание.

 

This article is devoted to the research of the problem of labor direction of the family upbringing in Japan. The author analyzes the actual concept «labor upbringing»; defines its essence, objectives, principles and also the reasons and peculiarities of its combination with the economical direction of upbringing. The materials of this article are revealing the contents and peculiarities of the process of labor value orientation in a family atmosphere in a Japanese national space.

Keywords: family, nation, family’s pedagogy, value orientation, labor upbringing, labor culture, economical upbringing.

Детальніше...

 

Людмила Царьова
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлено особливості застосування японських  традиційних організаційних форм естетичного виховання підростаючих поколінь, розглядаються різні аспекти використання уроків з предметів естетичного циклу, позакласних та позашкільних форм роботи з метою формування окремих елементів естетичної культури сучасних школярів.

Ключові слова:естетичне виховання, естетична культура особистості, форми естетичного виховання, урок, позакласні та позашкільні форми роботи.

 

The peculiarity of usage of the Japanese traditional organizational forms of aesthetic education of rising generations are reflected in the article, different applications aspects of Arts lessons, extracurricular and out-of-school forms of work with the purpose of formation certain elements of aesthetic culture of modern schoolchildren are examinedin the article.

Keywords:aesthetic education, aesthetic culture of personality, forms of aesthetic education, lessons, extracurricular and out-of-school forms of work .

Детальніше...

 

Valentyna Vladymyrova
(Kirovohrad, Ukraine)

The article focuses on the moral and legal aspects of A.S. Makarenko education in the educational activity.

Keywords: moral education, discipline, law.

 

Встатье акцентируется внимание на морально-правовых аспектах воспитания в педагогической деятельностиА. С. Макаренко.

Ключевые слова: моральное воспитание, дисциплина, право.

Детальніше...

 

Юлія Зайцева
(Полтава, Україна)

У статті визначено сутність та поняття здорового способу життя, виокремлено основні компоненти, що стосуються всіх сфер здоров'я – фізичного, психічного, соціального і духовного. Виділено роль фізичної активності як основного чинника у формуванні здорового способу життя особистості.

Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров'я, спосіб життя, здоровий спосіб життя, студент, рухова активність.

 

В статье определена сущность и понятие здорового образа жизни, выделено основные компоненты, которые касаются всех сфер здоровья – физического, психического, социального и духовного. Выделено роль физической активности как основного фактора в формировании здорового образа жизни личности.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, способ жизни, здоровый способ жизни, студент, двигательная активность.

 

In the article the essence and the concept of a healthy way of life, the major components related to all the spheres of health– physical, mental, social and spiritual are defined. The role of physical activity as a key factor in the formation of a healthy way of life of a person is highlighted.

Keywords:physical culture, sports, health, way of life,a healthy way of life, a student, physical activity.

Детальніше...

 
 • 9:33:03, Сергій Дьомін, Заслужений артист України, Кіровоград, Україна

  Добрый день, уважаемые участники конференции! Очень рад возможности общения с вами. Сегодняшний мир состоит из проблем самого разного свойства. Педагогика как наука - это сложнейший живой организм, нуждающийся в постоянном самосовершенствовании. Педагог-музыкант, в свою очередь, должен осознавать тот факт, что его предмет в школе не пауза в расписании уроков, а один из важнейших составляющих формирования духовно-нравственных и морально-эстетических качеств человека. Движение вперед, поиск новых - понятных, доступных и увлекающих средств и способов передачи знаний, - вот, на наш взгляд, наша основная задача в современном мире. Удачи вам, уважаемые коллеги!

 • 10:30:10, Анжелика Тертилова, Кіровоград

  Уважаемые участники Интернет-конференции! Разрешите поприветствовать всех вас в этот важный для всех нас день, когда современный мир с его огромными возможностями, дарит нам возможность общения !!! Так и должно быть. ведь для людей. делающих одно дело. не должно быть препятствий в виде расстояния или языка. Все мы- люди, и живя в нашем современном сложном мире, мы испытываем одни и те же потребности. Одна из проблем современной педагогики, как и современного общества, состоит в сохранении здоровья человека, будь он хоть школьник, или студент,или преподаватель. Особенно важно знать правила выживания в современном мире педагогам, так как их роль в воспитании подрастающего поколения неоспорима. Проблема сохранения здоровья современного человека неразрывно связана со многими другими проблемами- социальными. экологическими. психологическими. моральными и др. Но, как говорят у нас на Украине- я желаю всем вам, дорогие участники конференции.крепкого здоровья. без которого невозможен полноценный плодотворный труд и самореализация личности. Остальное, уважаемые коллеги. купим!

 • 11:14:30, Ірина Шепенюк, Чернівці, Україна

  Доброго дня, шановні учасники конференції! Дуже цікаво ознайомитись із Вашими думками, результатами проведених Вами досліджень. Тематика досліджень є дуже актуальною, адже виховний і здоров`язберігаючий потенціал сучасної освіти є надзвичайно потужним, якщо вміло його використовувати. Сподіваюсь на подальшу співпрацю! Бажаю успіхів!!!

 • 11:40:30, Анжелика Тертилова, Кіровоград

  До статті Юлії Зайцевої , м. Полтава
  Шановна Юлія Вікторівна! Уважно перечитала Вашу статтю на дуже важливу тему формування здорового сосібу життя особистості. Мені сподобався живий та зрозумілий стиль написання статті. Адже дуже важливо, на мій погляд те, що Ви висвітлили дуже важливий аспект недосконалого фізичного виховання в сучасній школі. Сумна статистика смертей під час уроків фізкультури збільшується, здоров'я підростаючого покоління погіршується,нормативи фізичних вправ зменшуються. Ви у своїй статті вказуєте на низку факторів. які сприяють формуванню збереження здоров'я. Мені особливо сподобався момент, на який Ви вказуєте, як на складовий чинник формування збереження здоров'я. Це фактор оволодіння методиками самоконтролю. Адже ще відомий вчений і клініцист М. Амосов в своїх працях вказував на недоліки у підготовці вчителів фізичної культури. Зокрема, цей відомий лікар і талановитий педагог звертав увагу на відсутність формування на уроках фізкультури таких необхіних навичок, як вправи на самоконтроль. Тому гадаю. що Ваша стаття має великий потенціал до вдосконалення, А ще хочу додати, що саме ций розділ відносно формування навичок самоконтролю у школярів можна виділити у подальшому в окрему статтю. Особисто я маю ще й середню медичну освіту та досвід праці масажистом та інструктором лікувальної фізкультури у дитячих оздоровчих центрах, тому вважаю підняту Вами, Юлія Вікторівна, тему, дуже важливою та гідною широкого практичного застосування.Щиро дякую за корисну співпрацю. З повагою- А.Тертилова, Кіровоград.

 • 12:25:57, Ірина Шепенюк, Чернівці, Україна

  К статье Анжелики Тертиловой г. Кировоград Уважаемая Анжелика! С большим интересом прочитала Вашу статью. Работая в системе последипломного педагогического образования, часто приходится сталкиваться с проблемой профессионального выгорания и профессиональной деформации педагогов. К сожалению сверхскоростной ритм современной жизни и большой объём работы зачастую не дают возможности педагогам заботится о своём здоровье, отдыхать полноценно. Одним из главных факторов, негативно влияющих на здоровье, является недостаток двигательной активности и "правильных" физических нагрузок. Поэтому лечебный массаж является прекрасным средством для частичного решения указанных проблем. В своей статье Вы раскрыли исторический аспект, современные научные подходы к лечебному массажу как методу медицинской реабилитации. Думаю, что в перспективе в нашем институте последипломного педагогического образования для педагогов будет открыт Центр медицинской реабилитации с обязательным массажным кабинетом!!! Большое спасибо за полезную информацию! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! С уважением Ирина Шепенюк.

 • 13:57:30, Ольга Сушкевич, Кіровоград (Україна)

  До статті Ольги Дацків (Тернопіль).
  Шановна авторка пропонує шляхи трансформації навчального матеріалу та діяльності у закладах освіти у корисний, а не лише освітньо значимий процес. Важливим є те, що кожен педагог, доклавши певних зусиль, може створити здорову, доброзичливу навчальну ситуацію, яка не виснажує, а навпаки додає сил та надихає і учнів, і педагога. Дякуємо за цікавий та неординарний підхід! Ольга Сушкевич, начальник відділу міжнародних зв'язків КДПУ, організатор конференції.

 • 14:09:30, Анжелика Тертилова, Кіровоград (Україна)

  Уважаемая, Ирина Шепенюк!
  Я очень рада, что мои размышления по поводу пользы массажа в учебных заведениях находят поддержку среди участников конференции. Здорово, что я Вас вдохновляю на создание оздоровительного центра при Вашем учреждении. Ведь педагоги заслуживают того, чтобы о них заботились. Меня также неоднократно посещали мысли о создании аналогичного центра при нашем вузе. Надеюсь, эти замыслы реализуются. Очень благодарна Вам за позитивный отзыв на мою статью!

 • 14:46:53, Аліна Тимошенко, Кіровоград (Україна)

  До статті Сергія Філімонова (Ялта).
  Шановний Сергію Павловичу! Хотілося поділитися враженнями від прочитання Вашої розвідки. Вона є цілком завершеним, ґрунтовним дослідженням праць не тільки українських, а й іноземних учених, Оскільки виклад основного матеріалу побудований шляхом узагальненого аналізу поглядів дослідників до визначення поняття "дозвілля", це дає можливість простежити розвиток цього терміну в діахронічному аспекті. Дякую за Ваш огляд, дізналась для себе багато нового та корисного. Хотіла запитати, а яке Ваше ставлення до західної моделі дозвілля? З повагою аспірантка КДПУ Аліна Тимошенко

 • 14:58:32, Людмила Царьова, Кіровоград (Україна)

  До статті Володимира Черкасова (Кіровоград).
  Шановний Володимире Федоровичю! Дякуємо за змістовну статтю щодо музично-просвітницької діяльності Б.Асаф`єва, В.Шацької, Б.Яворського. Вивчення педагогічної діяльності зазначених відомих діячів у галузі музично-освітньої системи першої половини ХХ століття дозволить значно збагатити практику роботи загальноосвітніх шкіл новими концепціями та підходами. Безумовно, це сприятиме підвищенню ефективності музично-естетичного виховання дітей та учнівської молоді. З повагою Людмила Царьова.

 • 17:44:56, Ольга Дацків, Тернопіль (Україна)

  Вітання всім учасникам конференції!
  Шановна Ольго Сушкевич!
  Щиро дякую Вам за позитивний відгук на мою статтю, а всім колегам за цікаві ідеї. Читаючи статті Ірини Шепенюк, Інни Шишової, Наталії Тимошенко дізналася багато корисного.
  З повагою, Ольга Дацків.