adultload.ws

Змістові та процесуальні аспекти реалізації компетентнісного підходу в освіті
 

Голови секції
 


Глузман Неля Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта, Україна).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).

Оргкомітет інтернет-конференції щиро вітає
шановну Ольгу Василівну із ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Бажаємо міцного здоров’я, злагоди та добробуту, творчої наснаги та професійних успіхів!

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Для попереднього ознайомлення та обговорення на сайті представлено авторські оригінали наукових статей. Відредаговані матеріали будуть опубліковані у збірнику наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія : Педагогічні науки», який внесено до переліку наукових фахових видань України (затверджено постановою президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1 05/6).

ОРГКОМІТЕТ

Дякуємо за участь у конференції! Обговорення завершено.

 

Неля Глузман
(м.Євпаторія, Україна)

У статті представлена система становлення та розвитку педагогічної практики у вищих навчальних закладах України і зарубіжних країн. Встановлено, що у цілому вивчення історії розвитку педагогічної практики у вищому навчальному закладі має слабку розробленість досліджуваних питань, відсутність чітких методологічних засад її постійного реформування та модернізації.

Ключові слова: педагогічна практика, професійна підготовка вчителя, педагоги-новатори, педагогічний досвід, практичні вміння.

 

The paper presents the system of formation and development of teaching practice in higher educational institutions of Ukraine and foreign countries. It is found out that, in general, the study of the history of teaching practice in higher education hasn’t been developed enough. It is characterized by weak investigation of the main problems, lack of clear methodological basis of reformation and modernization.

Keywords: teaching practice, teacher training, teachers, innovators, teaching experience, practical skills.

Детальніше...

 

Плахотнік Ольга,
Безносюк Олександр

(Київ, Україна)

В статті  розглянуто компетентнісний підхід в системі вищої освіти як один із засобів підвищення професійної підготовки студентів ВНЗ.Компетентність, як і компетенція, є інтегральною характеристикою особистості, здобутими нею якостями, де узагальнюючою категорією двох понять виступає діяльність. Компетенція є сферою відношень, що існують між знанням та дією у практичній, професійній діяльності випускника ВНЗ. Без знань немає компетенції, проте не кожне знання і не в будь-якій ситуації проявляє себе як компетенція.

Ключові слова:знаннєва педагогіка; компетентнісно-орієнтоване навчання; компетентнісний підхід; компетентність; ключові компетентності предметні компетентності; професійна компетентність; педагогічна компетентність; філософські проекції трансферної моделі.

 

В статье рассмотрены компетентностный подход в системе высшего образования как одно из средств повышения профессиональной подготовки студентов вузов. Компетентность, как и компетенция, является интегральной характеристикой личности, полученными ею качествами, где обобщающей категорией двух понятий выступает деятельность. Компетенция является сферой отношений, существующих между знанием и действием в практической, профессиональной деятельности выпускника вуза. Без знаний нет компетенции, однако не каждое знание и не в любой ситуации проявляет себя как компетенция.

Ключевые слова:знаниевой педагогика; компетентностно-ориентированное обучение; компетентностный подход; компетентность; ключевые компетентности предметные компетентности профессиональная компетентность, педагогическая компетентность; философские проекции трансферной модели.

 

The paper considers competence approach in higher education as a means of improving training oftheuniversity students. Competence is an integral characteristic of the individualanditsqualities, where the unitingcategoryoftwo concepts is the activity. Competence is the sphere of relations that exist between knowledge and action in practical, professional activity of graduates. Without knowledge there is no competence, but not all knowledge and not in every situation manifests itself as a competence.

Keywords:knowledge training, education, competence-oriented education, competence approach, competence, core competence substantive competence, professional competence, pedagogical competence, philosophical projection of a transfer model.

Детальніше...

 

Мария Тенева,
Веселина Иванова

(Стара Загора, Р България)

Статията поставя акцент върху преносимите умения,формирани в условията на университетско образование,разбирани като личностно и социално значим факторза успешно ориентиране, адаптиране и професионално реализиране на бъдещия учител. Проведено е анкетно проучване със студенти от ІІІ-ти и ІV-ти курс, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика в Тракийски университет, град Стара Загора. Настоящото изложение представя ранжираните от анкетираните по значимост ключови професионални компетенции (по Европейската квалификационна рамка) и формите на извънаудиторна заетост, откроени от тях като влияещи с най-висока степен върху развиването им.

Ключови думи: студенти педагози, ключови компетенции за учене през целия живот, извънаудиторни форми на обучение

 

The article focuses on the transferable skills, formed in the conditions of university education, understood as a personal and socially significant factor for successful orientation, adaptation and professional realization of future teachers. A survey with third and fourth year students majoring in Pre-School Education is conducted at Trakia University, Stara Zagora. The current exposition presents an ordering by relevance of key professional competences (based on the European qualification framework) and the forms of out-of-class activities having an impact on their development. 

Keywords: students, educators, key competences for lifelong learning, out-of-class training.

Детальніше...

 

Валентина Нечипоренко
(Запоріжжя, Україна)

У статті описано виховну систему Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, визначено її основні компоненти, розкрито особливості її становлення та функціонування.

Ключові слова:виховна система, виховний простір, виховний процес.

 

The article describes the educational system of Khortytskyi National Educational Rehabilitation Multidisciplinary Center; it reveals its principal components, the peculiarities of its formation and operation.

Key words:educational system, educational space, educational process.

Детальніше...

 

Мима Трифонова
(Стара Загора, България)

Формирането на дигиталната компетентност преминава през три етапа – базов, общ и професионален. Всеки етап се състои от различни компоненти на обучение по информационни и комуникационни технологии. Етапите отразяват спецификата на дигиталната компетентност за студенти педагози.

Kлючови думи: дигитална компетентност, студенти педагози, обучение по ИКТ, учебни задачи.

 

Formation of digital competence passed through three stages - basic, general and professional. Each stage consists of different components of training in information and communication technologies. The stages reflect the specific digital competence for students in pedagogy.

Key words: digital competence, students from the pedagogical specialties, ICT training,learning tasks

Детальніше...

 

Ірина Таран
(Маріуполь, Україна)

У статті розглянуті основні підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів. Автор аналізує специфіку підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі в класичному університеті із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова:компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти.

 

The article describes the main approaches to the formation of information and communication competence of future teachers. The author analyzes the specific training of future professionals in the field of pre-classical university with the use of information and communication technologies.

Keywords: competence, information and communication competence, training of future professionals of preschool education.

 

Детальніше...

 

Тетяна Бабенко
іровоград, Україна)

Устатті розглядається роль інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії в підвищенні його конкурентоздатності

Ключові слова: майбутній вчитель історії, конкурентоздатність, інформаційна компетентність, інформаційна культура

 

The article examines the role of information competence of future teachers of history in improving their competitiveness.

Keywords: future history teacher, competitiveness, information competence, information culture

Детальніше...

 

Олена Бондаренко
(Черкаси, Україна)

На підставі аналізу існуючих підходів до визначення поняття “валеологічна компетентність” подано авторське визначення поняття “валеологічна компетентність майбутнього педагога” та висвітлено деякі форми та методи її формування в процесі професійної підготовки

Ключові слова: майбутній педагог, валеологічна компетентність, компетентнісний підхід, професійна підготовка

 

The author's point of view of the concept “valeological competence of the future  teachers“  is analysed on the basis of existing approaches to “valeological competence”. In addition, some forms and methods of its formation during the professional training are  revealed.

Key words:a futureteacher, valeological competence, approach, professional training.

Детальніше...

 

Аліна Долина
(Київ, Україна)

У статті розглядаються особливості використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетенції майбутніх учителів англійської мови. Пропонується алгоритм роботи з програмою та наводяться рекомендації щодо її використання у процесі самостійної позааудиторної роботи студентів  

Ключові слова: фонетична компетенція, мультимедійний комп’ютерний курс, самостійна робота, майбутні учителі англійської мови.

 

The article deals with the peculiarities of multimedia computer course for improving future English teachers' phonological competence. The peculiarities of the programme application for self-study work at pronunciation improvement have been singled out and analyzed.

Keywords: phonological competence, multimedia computer course, self-study work, future English teachers.

Детальніше...

 

Лариса Гарбузенко
(Кіровоград, Україна)

У статті висвітлюються можливості фасилітації у формуванні особистісно-розвивального компоненту художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами декоративно-прикладного мистецтва.

Ключові слова:фасилітація, художньо-естетична компетентність, особистісно-розвивальний компонент, майбутній вчитель образотворчого мистецтва.

 

In the article the author investigates the possibilities of facilitation in theformingofpersonally-developing component of art-ethics competence of the prospectiveteachers of applied art.

Key words:facilitation, art-ethics competence, personally-developing component, would-be teacher of applied art.

Детальніше...

 

Тетяна Гущина
(Київ, Україна)

В статті проаналізовано суттєві характеристики самоосвітньої діяльності як професійної якості Визначено, що реалізація самоосвітньої діяльності на рівні професійної якості ґрунтується на навичках автономного навчання, ініціативної дієвості в умовах невизначеності та самоорганізації пошуку шляхів вирішення складних проблем.

Ключові слова:самоосвіта, самоосвітня діяльність, професійна компетентність, самовдосконалення, автономне навчання.

 

In this articlethe essential characteristics of self-education as a professional quality have been analyzed. It has been determined that realization of self-education of the professional quality level is based on the autonomous learning skills,initiative activity on the conditions of uncertainty and self-organizing of thesearch of solutions of difficult problems.

Key words:self-education, self-educational activity, professional competence, self-cultivation, autonomous learning.

Детальніше...

 

Юлія Картава
(Євпаторія, Україна)

У статті визначено, обґрунтовано та описано організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти.

Ключові слова. Умови, організаційно-педагогічні умови, професійна компетентність, розвиток компетентності, вчитель-філолог, система післядипломної освіти, професійна компетентність вчителів-філологів.

 

The article has identified, grounded and described the organizational and pedagogical conditions of professional competence of teachers-philologists in the system of postgraduate education.

Key words. Conditions, organizational and pedagogical conditions, professional competence, competence development, teachers-philologists, the system of postgraduate education, professional competence of teachers-philologists.

Детальніше...

 

Лілія Харламова
(Кіровоград, Україна)

Автор визначає зміст процесуально-діяльнісного компоненту соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень, обґрунтовує можливість його формування під час вивчення гуманітарних навчальних дисциплін, аналізує реалізацію діяльнісного та діалогічного підходів у процесі формування процесуально-діяльнісного компоненту соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень.

Ключові слова:соціокультурна компетентність, діяльнісний підхід, діалогічний підхід, гуманітарні навчальні дисципліни, майбутні менеджери міжнародних авіаційних перевезень.

 

The author has determined the content of the procedural and functional component of social and cultural competence of future managersin international aviation transportations, proved the possibility of its forming in the process of studing the humanities, analysed the implementation of functional and dialogic approaches in the process of forming the procedural and functional component of social and cultural competence of future managers in international aviation transportations.

Key words:social and cultural competence, functional approach, dialogic approach, the humanities, future managers in  international aviation transportations.

Детальніше...

 

Валентина Коваль
(Умань, Україна)

У статті представлені термінологічні аспекти дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Розглянуто та проаналізовано складові понять «компетентність», «професійна компетентність» та «компетенція» у структурі теоретичної і методичної підготовки майбутніх учителів-філологів. Обґрунтовано ключові поняття організаційно-методичної системи фoрмування прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнiх yчитeлiв-фiлoлoгiв, названо функції ключових компетенцій. Визначено, що компетентність – знaння, умiння, нaвички та дoсвід, якi є основою розвитку професійних якостей спеціаліста для відмінного викoнання ним прoфесійних функцiй, кoмпетенція – сукупнiсть знaнь, вмiнь i нaвичок, нaбутих упрoдoвж нaвчання і неoбхідних для викoнання певнoго виду прoфесійної діяльності.

Ключові слова:компетенція, компетентність, ключові компетенції, термінологічний аспект, знання, уміння, навички, способи діяльності, професійні характеристики, освітньо-науковий простір тощо.

 

This paper presents terminological aspects of research on professional competence of future teachers and philologist. The article considersand analyzesthe components of concepts  «competence», «professional competence» and «competency» in the structure of theoretical and methodological training of teachers, philologists. Reasonably key concepts of organizational and methodical system formation professional competence of future teachers and philologist,  functionalkey competencies are given. It is determined that competence isknowledge, abilities and skills, experience, which arethe basis of merit specialist for excellent performance of hisprofessional functions, competence is body of knowledge, abilities and skills, asquired during study and it is necessary for the performance of certain types ofprofessional activities.

Keywords:competence, core competencies, terminological aspect, knowledge, abilities, skills, ways of working, professional characteristics, educational and scientific community and others.

Детальніше...

 

Ольга Крижанівська
(Кіровоград, Україна)

В Україні на часі розробка новітніх технологій навчання у вищій школі. У статті йдеться про значні можливості курсу історії мови для формування потреби глибоко проникати в суть явищ та процесів, які спостережено в мові на різних етапах її формування.

Ключові слова:технологія навчання, українська мова, історія української мови, історична граматика.

 

Contemporary effective technologies of education are developing in Ukraine.The paper explores the possibilities of the course “History of the Ukrainian language”  for the formation of the learners’ insight into the language processes and phenomena which took  place at different stages of the language development.

Key words:technologies of instruction,the Ukrainian language, history of the Ukrainian language, historical grammar.

Детальніше...

 

Ірина Кузава
(Київ, Україна)

У статті розглядається проблема індивідуального оцінювання соціальної компетентності дошкільників із психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання. Розкрито теоретичні та практичні аспекти даної проблеми.

Ключові слова: інклюзивне навчання; компетентність; соціальна компетентність; базові потреби; дошкільники з психофізичними порушеннями; оцінювання.

 

В статье рассматривается проблема индивидуальной оценки социальной компетентности дошкольников с психофизическими нарушениями в условиях инклюзивного обучения. Раскрыты теоретические и практические аспекты данной проблемы.

Ключевые слова:инклюзивное обучение, компетентность; социальная компетентность; базовые потребности; дошкольники с  психофизическими нарушениями; оценка.

 

The article has revealed the problem of individual assessment of social competence of preschool children with mental and physical disabilities in inclusive education. The theoretical andpracticalaspects of the problem have been enlightened.

Keywords:inclusive education; competence; social competence; the basic needs; children with mental and physical disabilities;evaluation.

Детальніше...

 

Григорій Луценко,
Людмила Малюк

(Черкаси, Україна)

 У статті проаналізовано результати визначення рівня мотиваційної компетенції та рівня позитивного ставлення до наукової діяльності, які факторів, які впливають на ефективність фундаментальної підготовки та успішної майбутньої професійної діяльності фахівців фізико-математичного та природничого профілю.

Ключовіслова:фундаменталізація, мотиваційнакомпетенція, науковадіяльність.

 

The results of the estimation ofthemotivational competenceand level of positive attitude to scientific activity as factors which influence the effectiveness of fundamental training and successful future professional activity for specialists in Physics and Mathematics and Natural Sciences have been analyzed.

Key words:fundamentalization, motivation competence, scientific activity.

Детальніше...

 

Наталія Мазур
(Київ, Україна)

У статті розглянуто ключові підходи до тлумачення поняття готовності та запропоновано узагальнене трактування цього поняття у контексті підготовки вчителів. Наведено структуру професійної компетентності вчителя інформатики. Крім того, було запропоновано структуру готовності вчителя інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи.

Ключові слова: готовність, професійна готовність, компоненти готовності, структура готовності, компетентність, професійна компетентність, компетенції.

 

The article considers the key approaches to the definition of the concept “readiness”. The generalized interpretation of this conceptis offered in the context of teachers’ preparation. The structure of professional competence of the teacher of informatics has been given. The readiness  structure of the IT teacher for carrying out monitoring of pupils’ educational achievements in profile school has been offered.

Keywords: readiness, professional readiness, readiness components, readiness structure, competence, professional competence, competences.

Детальніше...

 

Олена Непокрита
(Кіровоград, Україна)

Стаття присвячена аналізу окремих питань із визначення готовності майбутніх учителів до оцінювальної діяльності. Висвітлюються його особливості. Пропонуються деякі шляхи формування готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності, зокрема, звертається увага на навчально-педагогічні ситуації.

Ключові слова:готовність, оцінювальна діяльність, вчитель початкових класів, навчально-педагогічні ситуації.

 

The article analyzes the specific issues in the determining of readiness of teachers to the assessment activities. Its characteristic features have been highlighted. We offer some ways of the readiness forming of future primary school teachers to the assessment activities; in particular, attention is focused on the  teaching situations.

Key words:readiness, primary school teacher, teaching-pedagogical situations.

Детальніше...

 

Нетребіна Ольга
(Євпаторія, Україна)

 

В статті наведено аналіз галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки „Менеджмент та адміністрування”. Піднімаються актуальні питання професійної освіти у вимірах компетентнісного підходу. Автором висвітлюються проблеми та недоліки чинного стандарту в контексті компетентнісного підходу.

Ключові слова:галузевий стандарт вищої освіти, професійна освіта, компетентнісний підхід, освітньо-кваліфікаційні характеристики; освітньо-професійні програми підготовки, навчальні плани.

 

The article presents the analysis of the standard forhigh school education in speciality „Management and Administration”. Topical issuesof vocational education in the context of the competency approach are presentedin article. The author shows the problems and shortcomings of the current standard in the context of the competency approach.

Keywords: standard forhigher education, vocational education, competence approach, educational qualification characteristics, education and professional training programs, curricula.

Детальніше...

 

Олена Нікітіна
(Кіровоград, Україна)

В статті розглянуто погляди вітчизняних педагогів ХХ століття на проблему формування навчальної діяльності в учнів початкової школи та формування у них уміння вчитися.

Ключові слова: навчальна діяльність, уміння вчитися, молодший школяр, самонавчання, уміння, навички.

 

В статье рассмотрены взгляды отечественных педагогов ХХ века на проблему формирования учебной деятельности у учащихся начальной школы и формирование у них умения учиться.

Ключевые слова: учебная деятельность, умение учиться, младший школьник, самообучениe, умения, навыки.

 

This article considers the views of native educators of the twentieth century on the problem of formatiтп the study activity of the pupils of elementary school and their ability to study.

Keywords: ability to study, pupils of elementary school, self-studying, competencies, skills.

Детальніше...

 

Руска Паскалева
(Стара Загора, Р България)

Практическото обучениена студентите от специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж е насочено към  подготовка на здравни професионалисти, работещи в системата на здравеопазването и в специализирани центрове за рехабилитация. Това обучение е организирано и се провежда съобразно всички държавни изисквания и стандартите на Европейски съюз. Преддипломния стаж е част от практическото обучение и се провежда с цел усъвършенстване на  практически умения и  компетенции в реалната работна среда в определени клиники по учебен план, в учебно - практическите бази. За усъвършенстване на практическото обучение бе извършено проучване на удовлетвореността на студентите от преддипломния стаж за  тригодишен период – преди и след провеждането му.

Ключови думи:студенти рехабилитатори, преддипломен стаж, практически умения, професионални компетенции, учебно - практическите бази.

 

Practical training of students in the specialty "Rehabilitation therapist" at the Medical College focuses on the training for health professionals working in the healthcare system and specialized rehabilitation centers. This training is organized and conducted in accordance with all the state requirements and standards of the European Union. Pre-graduate internship is a part of the practical training and it is carried out to improve the practical skills and competencies in the real working environment in certain clinics and education - practical bases according to a curriculum. To improve the practical training a survey of students’ satisfaction from the pre-graduate internship for a period of three years - before and after the internship was conducted.

 

Keywords: student therapists, pre-graduate internship, practical skills, professional competences, education - practical bases.

Детальніше...

 

Олена Подволоцька
(Кіровоград, Україна)

У статті розглядаєтьсяспецифіка функції наочності в образотворчому мистецтві. Основною проблемою є недостатня розробленість наукової класифікації видів наочностіта недостатність досліджень щодо функцій наочності в образотворчому мистецтві.

Ключові слова: образотворче мистецтво,наочність, функції наочності, динамічна наочність, просторові уявлення, просторове бачення, просторове мислення.

 

This article deals with the peculiarities of the function of visual aids in art. The main problem is the lack of development of the scientificclassificationofthe types of visual aids and the lack of investigation of visual aids functions in art.

Key words:art,visual aids, visual aids functions,dynamic visual aids, space imagination, space vision, space thinking.

Детальніше...

 

Марина Прокоф’єва
(Ялта, Україна)

Статтю присвячено визначенню основних критеріїв та рівнів сформованості змістово-гностичного компонента готовності майбутнього вчителя початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів, обґрунтуванню їх показників для досягнення високих результатів у підвищенні рівня досліджуваного поняття, представлено результати констатувального етапу експерименту.

Ключові слова: готовність до реалізації диференційованого підходу, вчитель початкових класів, змістово-гностичний компонент, молодші школярі.

 

 The article is devoted to the basic criteria and levels of research and substantial gnostic component in the formation of future primary school teachers’ readiness for implementation of a differentiated approach in teaching younger students, the justification of their performance in order to achieve good results in raising test concepts is provided. The results of ascertaining phase of the experiment are presented.

Keywords: readiness for a differentiated approach implementation, primary school teacher, reflection, research and substantial gnostic component, younger students.

Детальніше...

 

Валерія Раскалінос
(Євпаторія, Україна)

У статті розглянуто критерії, показники та рівні рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів, що дозволяють досліджувати динаміку освоєння основ професійного саморозвитку особистості як теоретичні категорії. Визначено та обґрунтуванню їх показники задля досягнення високих результатів у підвищенні рівня досліджуваного поняття на основі сутності структурних компонентів рефлексивної компетентності. Наведено рівні сформованості компетентності з урахуванням її внутрішньої структури.

Ключові слова: критерій, показники, рефлексивна компетентність, рівні сформованості рефлексивної компетентності, соціальний педагог.

 

The article describes the criteria, indicators and levels of reflective competence of future social teachers, allowing the investigation of the dynamics of the formation of the foundations of professional self-identity as a theoretical category. To achieve the results the author defines the concepts and valid indicators of the reflexive nature of competence on the basis of its structural components. Taking into consideration the internal structure of competence the author indicates its levels of its formation.

Keywords: criteria, indicators, reflective competence, levels of formed reflexive competence, social teacher.

Детальніше...

 

Лілія Рябовол
(Кіровоград, Україна)

У статті визначено поняття «правова предметна компетентність», проведено аналіз її структури, з’ясовано й охарактеризовано структурні компоненти (когнітивний, ціннісний, діяльнісно-процесуальний); визначено поняття «правова предметна компетенція», встановлено перелік (когнітивна, аксіологічна, практично-поведінкова) та сутність правових предметних компетенцій.

Ключові слова: правова предметна компетентність; правова предметна компетенція; компоненти правової предметної компетентності: когнітивний, ціннісно-мотиваційний, практично-поведінковий; правові предметні компетенції: когнітивна, аксіологічна, практично-поведінкова.

 

The article defines the concept «substantive legal competence»,the analysis of its structure has been determined and the structural components (cognitive, evaluative, action-procedure), the concept of «legalsubject matter jurisdiction»have beencharacterized; the list (cognitive, axiological, practical and behavioral)and legal entity subject competencies have been set.

Keywords: legal subject matter expertise, legal subject matter jurisdiction, the legal components of the subject competence: cognitive, value-motivational, practical behavioral, legal substantive competence: cognitive, axiological, practical behavior.

Детальніше...

 

Тетяна Стрітьєвич
(Кіровоград, Україна)

 У статті висвітлюються  структурні компоненти професійної компетенції майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Ключові слова: kомпетенція, компетентність,художньо-естетична освіченість, майстерність, психолого-педагогічна культура, рефлексія.

 

 The article highlights the structural components of professional competence of future teachers of fine arts.

Key words:competence, art-aesthetic education,skills, psychological and pedagogical culture, reflection.

Детальніше...

 

Антонина Колева Ценкова
(Стара Загора, България)

Представеният доклад е посветен на проблема за формиране на междукултурна компетентносткато се обосноват възможностите и взаимовръзката на активното и автономно учене в този процес. Интеграцията между тях развива нов усет за езиковите и културни кодове като път за осмисляне на национално-културните различия. На тази основа се изграждат нови мисловни модели и социални ориентири за преодоляване на „другостта” и осъществяване на междукултурна комуникация.

Ключови думи: културен код, национално- културни различия, национална специфика на езиковите средства, комуникация.

 

This article studies the problem of the intercultural connections as carriers of a new type of competence - forming of intercultural competence as an ability to deal with linguistic and cultural differences. In this focus of attention the integration of active and autonomous learning creates a sense to understand adequately the otherness. Acquiring linguistic and cultural resources influence the establishment of new thinking patterns which are the basis of the complete intercultural communication.

Key words: cultural code, national cultural differences, national specifics of language resources, communication.

Детальніше...

 

Наталія Уйсімбаєва
(Кіровоград, Україна)

У статті обґрунтовується вплив різних видів педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога; визначаються умови ефективного проведення педагогічної практики.

Ключові слова: професійна компетентність, професійне становлення, професійна спрямованість, професійна свідомість;педагогічна, соціально-педагогічна та асистентська практика.

 

В статье обосновывается влияние педагогической практики на формирование профессиональной компетентности будущего педагога; определяются условия эффективного проведения практики.

Ключевые слова:профессиональная компетентность, профессиональное становление, профессиональная направленность, профессиональное сознание; педагогическая, социально-педагогическая и ассистентская практика.

 

The article reveals the impact of the teaching practice on the formation of professional competence of future teachers; the effective conductof practicehas been determined.

Keywords: professional competence,professional development, professional orientation, professional consciousness;pedagogical, social-pedagogical and assistant practice.

Детальніше...

 

Юлія Ященко
(Черкаси, Україна)

У статті розглянуто й проаналізовано сутність основних понять компетентнісного підходу – «компетентність» і «компетенція» –  з позицій вчених різних напрямів освіти різних країн. Також подано авторське визначення цих дефініцій.

Ключові слова:компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, цінності, здатності, професійна діяльність.

 

The essence of the main concepts of competence approach – “competence” and “competency” – from the points of view of different education schools in different countries are considered and analyzed in the article. The author’s variant of the definition of these notions is presented in the work.

Key words:competence, competency, competence approach, values, abilities, professional activity.

Детальніше...

 

Ірина Зіненко
(Ялта, Україна)

Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу.. В статті проаналізоване використання історичного матеріалу в сучасних підручниках з математики, представлено систему навчальних текстів з історії математики, спрямованих на формування математичної компетентності учнів суспільного-гуманітарного профілю навчання.

Ключові слова: профільне навчання, математична компетентність, навчальні тексти.

 

Новый этап в развитии школьного образования связан с внедрением компетентностного подхода к формированию содержания и организации учебного процесса. В статье проанализировано использование исторического материала в современных учебниках по математике, представлена система учебных текстов по истории математики, направленных на формирование математической компетентности учащихся общественно-гуманитарного профиля обучения.

Ключевые слова:профильное обучение, математическая компетентность, учебные тексты.

 

A new stage in the development of school education is associated with the implementation of competent approach to the formation of the content and organization of the educational process. The article analyzes the use of the historical materialin modern textbooks on mathematics, presents the system of educational texts in the history of mathematics, aimed at the development of students' mathematical competence of public education in the humanities.

Keywords:specialized education, mathematic competence, educational texts, elements of history of mathematics.

Детальніше...

 
 • 9:07:07, Ольга Плахотнік, Київ(Україна)

  Шановні колеги, доброго ранку. Вітаю Вас з початком конференції. Бажаю плідної праці, наснаги, творчих здобутків. З повагою Ольга Плахотнік

 • 9:09:16, Олександр Безносюк, Київ(Україна)

  Доброго дня! Бажаю плідної роботи.

 • 11:10:11, Олена Нікітіна, Кіровоград (Україна)

  Впровадження компетентнісного підходу у загальноосвітній школі, зокрема при підготовці молодших школярів, є одним із важливих концептуальних положень оновлення змісту та якості освіти. Роль педагога полягає у тому, щоб раціонально організувати навчальну діяльність учнів, з метою формування у них ключової компетентності «уміння вчитися». Сучасний урок, особливо в контексті компетентнісного підходу, змінює традиційні підходи до організації навчального процесу. Все більшої актуальності набувають впровадження інноваційних, інтерактивних технологій навчання, встановлення суб’єкт-суб’єктних стосунків в процесі оволодіння новими знаннями. Виникає потреба розвитку самоконтрольної та самооцінної діяльності учнів, яка передбачає формування рефлексивної діяльності учнів початкової школи. У процесі модернізації початкової освіти, запровадження в ній компетентнісного підходу відбувається методологічна перебудова навчального процесу на принципах гуманізації і демократизації, спрямування його на особистісний розвиток молодших школярів, формування в них ключових компетентностей, з метою підготовки їх до подальшого життя, становлення їх особистості та можливості і бажання навчатися впродовж життя.

 • 14:48:50, Олена Подволоцька, Кіровоград (Україна)

  Педагогічне значення уроків образотворчого мистецтва недостатньо розкрито в сучасній освіті, де недооцінюється їх вплив на формування та розвиток просторового мислення у школярів. Створення та оперування просторовими образами спирається на складну систему знань просторових закономірностей і відношень, що формується в процесі вирішення різноманітних задач на уроках образотворчого мистецтва, та залежить від організації навчального процесу. Отже, формування просторового мислення у школярів залежить від готовності майбутніх вчителів до розвитку просторового мислення на уроках образотворчого мистецтва.
  Ми вважаємо за необхідне привернути увагу до проблеми навчання, що забезпечує розумовий розвиток. Підкреслити, що заняття з образотворчого мистецтва не несуть тільки вузькоспеціальний характер, а здатні формувати просторове мислення, що сприятиме позитивному впливу на загально учбову діяльність школярів.

 • 15:12:04, Ольга Яковлєва, Кіровоград (Україна)

  Матеріал, представлений у статті «Ефективність засобів наочності при формуванні просторових уявлень та просторового бачення» Подволоцької Олени Станіславівни, актуальний не тільки в образотворчому мистецтві, а й під час викладання фізики. Оскільки зрозуміти цей предмет без розвиненого просторового мислення майже неможливо. Особливого значення використання наочності, набуває у сфері професійно-технічного навчання, вважаючи на низький рівень знань, з яким учні приходять навчатися до ПТНЗ. Дякую за цікавий матеріал!

 • 17:52:15, Ольга Дацків, Тернопіль (Україна)

  З великою цікавістю прочитала статтю Аліни Долини про особливості використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Авторка пропонує алгоритм роботи із створеною нею програмою та наводить вичерпні рекомендації щодо її використання у процесі самостійної позааудиторної роботи студентів. Матеріал є надзвичайно актуальним з огляду на збільшення обсягу годин на самостійну роботу студентів у ВНЗ України. Дякую авторці статті.

 • 18:44:46, Ольга Плахотник, Київ (Україна)

  Цілеспрямоване входження України у світову спільноту модернізації міжнародного порядку в контексті визначених пріоритетів майбутнього світоустрою вимагає від організаторів (менеджерів) вищої освіти поетапно реалізовувати складові наявної мегасистеми цілісного освітнього простору, де виразною ознакою її змісту є розбудова на компетентнісно-орієнтованій основі, що зумовлено кількома причинами:
  по-перше, переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де пріоритетним вважається не просте накопичення студентами знань та предметних умінь і навичок (мета так званої „знаннєвої педагогіки"), а й формування уміння вчитися, оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя, де ці новоутворення стають визначальною сферою професійної діяльності людини ;
  по-друге, упровадженням моделі особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу як оновленої парадигми освіти, яка передбачає визнання студента суб'єктом цього процесу, носієм двох груп якостей через уміння навчатися та бажанням вчитися, що можливе за умови, з одного боку, оволодінням ним продуктивними (загальнонавчальними) уміннями і навичками та розгорнутою рефлексією, а з іншого - сформованістю позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до процесу діяльності, її результату, самореалізації особистості;
  по-третє, особливою актуалізацією глобалізації усіх сфер життєдіяльності особистості і суспільства в умовах загальноцивілізаційних тенденцій сучасного світу, що вимагає від вищої школи надати молодій людині елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, самовизначатися в житті, активно діяти, бути конкурентоспроможною на світовому ринку праці;
  по-четверте, необхідністю опанувати мистецтвом швидких трансформаційних змін у освітніх системах як у локальному (регіональному, національному) середовищі, так і глобальному просторі.

 • 18:46:14, Ольга Плахотник, Київ(Україна)

  Компетентнісний підхід у сфері освіти, який ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до результату освітньої діяльності, потребує подальшого наукового дослідження, оскільки він вимагає від учасників навчального і виховного процесу кардинально змінювати як мету, так і вектор змісту вищої освіти: від передачі знань і умінь предметного змісту до формування розвиненої особистості із життєвими і професійними компетентностями. Упровадження його у навчальний процес передбачає розробку нових стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, навчальних планів, педагогічних технологій тощо), розширення в структурі навчальних програм міжпредметного компоненту, управадження інтегрованих навчальних дисциплін/ курсів, у яких предметні галузі співвідносяться з різними видами компетентностей.
  Аналіз наявних наукових надбань свідчить про те, що зазначена проблема вивчена аспектно; напрацьовані матеріали мають переважно прикладний характер, стосуються конкретно-методичних аспектів професійної компетентності фахівця. При пошуку основних або пріоритетних компетентностей необхідно звертатися до поняття ключових (базових) компетентностей, яке характеризує універсальні компетентності широкого спектру, що створюють основу при підготовці фахівців у контесті Болонських домовленостей для формування компетенцій більш специфічного їх застосування із врахуванням, галузі знань, напряму, спеціальності і спеціалізації .
  Обраний нами напрям дослідження знайде своє продовження у вивченні такого питання як дослідження компетентнісного підходу залежно від типу вищого навчального закладу на основі нової філософії освіти у ІІІ тисячолітті, виявленні переваг та недоліків існуючих підходів до інтерпретації пошуку моделей створення інтегрованої системи різнорівневої підготовки фахівців в сучасних умовах, виходячи з соціокультурної обумовленості освітньої політики, філософської концепції творчості як фундаментальної основи життєдіяльності людини.