adultload.ws

Diana Židová (Trnava, Slovakia)

The two contemporary American writers – Rita Malie and Andrew Krivák – bring unusual stories with several common traits. Goodbye America and The Sojourn retell the stories of Slovaks who found their new home in America. Both writers bring remarkable "from the life" stories springing from the reminiscences of their relatives.

Вікторія Жуковська (м. Житомир, Україна)

Абсолютна конструкція (АК) є особливою граматичною структурою, що займає окрему нішу в системі конструкцій англійської мови. Вказана конструкція має бінарну структуру, що складається з іменної групи в якості логічного підмета (суб’єктний конституент) і предикативної групи (логічний предикат) з неособовою формою дієслова (предикативний конституент) та виконує обставинну функцію відносно головного речення, наприклад:

  1. Katherine sat silently for a long moment, [AК her eyes growing perceptibly wider], [AК the color draining from her cheeks] [BNC, FNT].

  2. On which the door swing open to reveal MR BACON, [AК his eyes bulging slightly], [AК his hair wafting in the draught] [BNC, ASD].

О. Ю. Андрушенко, К. Р. Забродська

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна)

У статті порівнюється синтаксична структура простих речень в поетичних творах давньо- та середньоанглійського періодів. Матеріалом аналізу виступають поема "Беовульф" ("Beowulf"), найвизначніша пам’ятка героїчного епосу VIII — початку XI століть, та поема "Ормулум" ("Ormulum"), релігійно-дидактичний твір XII століття.

Детальніше

Т.В.Вєдєрнікова (Харків,Україна)

Проблема дискурсу була закладена ще Ф. де Соссюром у дихотомії “мова – мовлення”, “яка визнається чи не найбільшим досягненням лінгвістики ХХ ст.” [2, 47]. Оскільки для попередніх течій мова, що використовується в конкретній ситуації, вважалась досить довільним об’єктом, щоб судити про структуру, то, в основному, ідеї про аналіз мовленнєвих актів стали базовими для зарубіжних структуралістів.

Ципіна Діана (м.Харків, Україна)

Сучасну професійну мову фахівців економічного профілю можна визначити як прагматично-утилітарну, яка, за твердженням науковців, вже не може бути стилістично нейтральною. Останні тенденції її формування пов′язані з експресивними виразними засобами, використанням великої кількості виразних термінів, в основі яких є метафора.

Olha Sushkevych (Uman, Ukraine)

Contemporary world could be interpreted as the system of hypertexts where a human being is constantly decoding messages, produces some of his/her own. In a definite life situation a person is surrounded with a number of texts – TV programmes, books, neighbour’s talks and many others which form reality. A speaker is constantly trying to single out something of greater importance, something which really matters in the currant of information. Less meaningful aspects of the text are left without thorough consideration [2: 380]. A speaker can also render and interpret information in his/her own way.

Лариса Федорівна Соловйова (Житомир, Україна)

Наша розвідка присвячена дослідженню надслівних форм вираження предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Словосполучення і словостягнення різних моделей можуть виступати у функції оказіональних предикативів окремої оцінки:

It’s better to be a has been than a never was (A.J.Cronin). (Mother) came toward me, and turned a cheek to be kissed. “You look thin,” she said. (...) Suddenly I was fifteen years old again. All arms and legs and no tongue (H.Robbins). “Jealous?” “No.” “Then why bother? Little boys like him are a dime a dozen” (H.Robbins). Yet it was a very ordinary face and its prettiness was strictly assembly line (R.Chandler). “Okey, Marlowe”, I said between my teeth. “You’re a tough guy. Six feet of iron man” (R.Chandler).

Svitlana Shandruk (Kropyvnytskyi)

The academic discipline of second-language acquisition (SLA) is a subdiscipline of applied linguistics . It is broad-based and relatively new. As well as the various branches of linguistics , second-language acquisition is also closely related to psychology, cognitive psychology , and education. SLA research began as an interdisciplinary field, and because of this it is difficult to identify a precise starting date [4]. However, it does appear to have developed a great deal since the mid-1960s.  The term acquisition was originally used to emphasize the subconscious nature of the learning process,  but in recent years learning and acquisition have become largely synonymous.

Ольга Побережник (м.Умань, Україна)

Пристосування запозичених слів до фонетичних особливостей чужорідної мови – це складний і тривалий процес формальної адаптації іншомовних слів до нового мовного середовища. Унаслідок фонографічної інтеграції англіцизмів орфографія та фонетика французької мови зазнали певних змін, що значно розширило парадигму існуючих та запозичених фонограм. Це питання стало об’єктом дослідження багатьох лінгвістів, однак проблема засвоєння лексики англійського походження під кутом зору її трансформації відповідно до фонетики та графіки французької мови не знайшла належного висвітлення, що й зумовило актуальність теми нашої роботи.

Інна Лаухіна (м. Умань, Україна)

Міжмовна взаємодія, яка відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, відображає не тільки сутність мови як засобу людського мислення й спілкування, а також її динамічний характер. Тому дослідження взаємовпливу мов та їх зв’язок з певними галузями людської діяльності залишаються актуальними в сучасній лінгвістиці. Хоча проблему мовних взаємопроникнень розглядало багато вчених під різними кутами зору (І. О. Бодуен де Куртене, Р. О. Будагов, В. В. Виноградов, В. Г. Гак, Л. В. Щерба, У. Вайнрайх, Ж. Вандрієс), питання про лексичні запозичення не можна вважати вирішеним, що пояснюється відкритістю лексико-семантичної системи. Отже, актуальність теми зумовлена інтересом науковців до поповнення лексичної системи французької мови іншомовними лексичними одиницями в галузі культури.