adultload.ws

Інна Ковальова (Кропивницький, Україна)

Розвиток сучасної науки, техніки, технологій призводить до виникнення спеціалізованих сфер людської діяльності, що, в свою чергу, обумовлює й виникнення спеціалізованих сфер спілкування. Останні вимагають формування спеціальних мов цих областей соціального життя. Саме практична необхідність є основною рушійною силою виникнення тих мов, що обслуговують спеціалізовані, часто вузькоспеціалізовані, галузі людської діяльності. Створення і розвиток цих мов залежить від потреб тієї галузі науки, техніки, технології чи управління, яку вони обслуговують, а їх функціонування відбувається в межах певного мовного колективу. Специфіка сфер комунікації висуває особливі вимоги до використання лексичних і граматичних засобів мови, побудови речень і структури самого висловлювання. Все це підпорядковане одній меті – максимальному задоволенню комунікативних потреб у даній сфері професійного спілкування.

Iryna Glazkova, (Berdiansk, Ukraine)

Teacher training is preparation for professional practice usually through formal courses at colleges or universities. Teacher development is professional learning by teachers already engaged in professional practice, usually through reflective discussion sessions based on current classroom experience.

So the basic difference is that (See Table 1): teacher training implies preservice learning, teacher development implies in-service learning.

Тетяна  Жукавіна (Кропивницький, Україна)

Радіообмін цивільної авіації являє собою професійне комунікативну взаємодію пілотів і наземних служб, а саме обмін і передачу повідомлень, які здійснюються за допомогою радіо на повітряних судах. З лінгвістичної точки зору, радіообмін розглядається як сукупність фонетичних, граматичних і лексичних одиниць мови, що обслуговує мовне спілкування учасників повітряного руху (авіадиспетчера і пілота) під час виконання польоту і представлена в діалогах пілот – авіадиспетчер [5].

Однак відому лакуну становить дослідження порушень в сприйнятті іншомовними пілотами англомовних повідомлень. Виявлення типових помилок, що допускаються пілотами при сприйнятті повідомлень, переданих диспетчерами управління повітряним рухом (далі – УПР), може послужити поліпшенню якості навчання пілотів і диспетчерів УПР, і, що важливо, попередження авіаційних інцидентів, пов’язаних з нерозумінням або неправильним розумінням пілотом мови диспетчера. Це особливо актуально в плані авіаційної безпеки: останні дослідження в цій області показали, що в 75-85% [4, с.280] авіакатастроф причиною є «людський фактор», тобто помилки пілотів і диспетчерів УПР.

Hüseyin Yücel (Muğla / Turkey)

Giriş

Yabancı bir dilin öğrenilmesinde motivasyonun önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir (Dörnyei, 1994; Dörnyei, 2001; Willims ve Burden,1997). Dil öğrenen kişinin dil öğrenme yetisi ya da bilişsel özellikleri ne olursa olsun, motivasyon, ikinci bir dili öğrenebilmek için gerekli olan çabanın gerekli olan süre boyunca ortaya konulmasında önemli bir belirleyicidir (Dörnyei, 2001; Masgoret & Gardner, 2003). Dil öğrenme motivasyonu, genel tecrübelerin yanı sıra, öğretmenin öğretim yaklaşımı, modelleme ve öğretmen ile gerçekleştirilen etkileşim gibi sınıf içi tecrübeler gibi etkenlere bağlı olarak artar ya da azalır (Cheng & Dörnyei, 2007; Dörnyei & Csizer, 1998). Ayrıca, öğretmenin mesleki yeterlilikleri ve öğretme stili öğrenci motivasyonu ve dolayısıyla öğrenci başarısı ile direk bağlantılıdır (Hirsch, 2001). Bazı çalışmalar, motivasyonun etkin öğretimin bir bileşeni olduğunu ve öğretmenin güdüleme stratejisi kullanımının dil öğrenme başarısını etkilediğini ortaya koymuştur (Bernaus & Gardner, 2008; McEown & Takeuchi, 2014; Maeng & Lee, 2015). Motivasyonu artırıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasında, öğretmenin güdüleme stratejisi kullanımı oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de, öğrencilerin motivasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin güdüleme stratejilerini ne düzeyde kullandıklarının tespiti, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği durumlarda öğretmenlerin güdüleme stratejilerinden ne düzeyde yararlandıklarının tespitini mümkün kılacak olan bir güdüleme stratejileri listesi geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Eva Smetanová

Abstract:

The aim of the paper is to present some of the findings of the research conducted at University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. The goal was to determine what cognitive strategies would students employ and how their usage would be reflected in the quality of the students´ written output.

Key words: case study, cognitive strategy, skill, student, writing

The research was carried out within the framework of seminars focused on development of writing skills. The students who participated in the seminars were not beginners in English. In the beginning it was necessary to create a model of the writing process. After studying a variety of literary sources (Eliášová, 2011; Harmer, 2004; Brown & Hood, 1993 and many more), a basic three-stage model - consisting of the following stages: preparatory, procedural and final – was created. Each stage has its own substantiation for both – the teacher and the learner (writer). The preparatory stage allows the writer to focus on the given topic and generate relevant ideas. It gives the space to the teacher to elicit motivation. In order not to lose the enthusiasm and ideas for the topic, the stage should not last long.

Jana Koišová

The Institute of Physiotherapy, Balneology and Medical Rehabilitation, University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Slovakia

INTRODUCTION: The professional medical terminology has undergone development of more than two thousand five hundred years. Each historical period has left some imprints in the medical terminology in the form of certain number of terms. The focus of current medical terminology consists of two classical languages, namely the language of Greek and Latin. Knowledge of Greek and Latin terms (and not only knowledge of semantic aspect, but also the composition and proper use of terms) belongs immemorial to professional equipment of every doctor and health care. In this article we will discuss items of Latin and partially Greek language, based on which is the terminology built.

Baranovská Andrea, Doktorová Dominika, Eva Smetanová

Abstract:

The paper tries to find out mutual relationships between personality traits and life satisfaction of teachers of English. The research sample consists of 120 respondents aged 25 – 35 years old, comprising 64 women and 56 men. The research proves that life satisfaction is determined by certain personality features, such as emotional stability, dominance and self-discipline.

Інна Єрастова-Михалусь (м. Харків, Україна)

Успішність професійної діяльності магістрів з економіки, що спеціалізуються на міжнародних економічних відносинах, залежить не лише від їх здатності аналізувати й контролювати перебіг та результати економічної діяльності своєї установи чи підприємства, а й значною мірою від того, чи здатні вони виконувати завдання інноваційного характеру у міжкультурній взаємодії, чи вміють вони толерантно ставитися до національно-культурних особливостей іноземних партнерів по бізнесу. Виходячи з цього, формування міжкультурної толерантності має стати одним з першочергових завдань підготовки майбутніх магістрів з економіки, що потребує модернізації педагогічного процесу.

Тетяна Вінг (Умань, Україна)

Технологічна і наукова революція є однією з визначальних рис сучасної історії людства.

Ми не можемо уявити собі сучасний світ без технологій зв'язку через мобільні і бездротові телефони, планшети і комп'ютери. Системи освіти в багатьох країнах по всьому світу використовують ці технології для педагогічних цілей, для адаптації до навчальних процесів 21-го століття.

У цілому, ознайомлення з інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ) і технологіями, як елементом людської культури повинне бути прерогативою і метою кожної людини, незалежно від її професійних потреб. Хоча ІКТ і технології, очевидно, важливі з економічної точки зору, вони також є невід'ємною частиною ліберального освіти.

Eda ÜSTÜNEL* (Muğla, Turkey)

It will be argued throughout this paper that “the current ‘English deficit’ (Koru and Akesson 2011) in Turkish universities is prevalent in virtually all aspects of university activity and that it seriously undermines the quality of the universities, their ability to compete globally, and the ability to contribute to the economic development of the country” (British Council 2015, p. 41). Due to this ‘English deficit’ in Turkish universities, both the quantity and quality of research produced in Turkish universities are likely to be undermined. In addition to that, the ability of Turkish academics to access the research in their fields to support the quality of their teaching and their own research publications is also undermined.