Тетяна Махомета, Ірина Тягай

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація. Проаналізовано можливості використання проектної технології навчання під час вивчення основ геометрії у педагогічному ВНЗ. Використані методи аналізу, синтезу та порівняння проектних технологій, що використовуються у ВНЗ. Висвітлено досвід використання проектних технологій у вищій школі. Розглянуто актуальність впровадження проектних технологій навчання, інноваційні підходи до організації навчального процесу у вищій школі. Визначено їх роль у процесі підготовки майбутніх учителів математики під час вивчення основ геометрії. Зазначено, що технологія проектування вимагає від студентів застосовувати нові знання, виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно, розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку. Показано, що проектування є ефективною технологією навчання, яка спрямовує студентів на усвідомлену діяльність і передбачає їх професійний розвиток.

Ключові слова: проектні технології, професійна компетентність, комунікативні здібності, навчання в співпраці, основи геометрії.

Детальніше

Сиротюк Володимир1, Сільвейстр Анатолій2
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова1;
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського2

Компетентність фахівця з вищою освітою - це прояв на практиці прагнення і готовності реалізувати свій потенціал (знання, вміння, досвід тощо) для успішної творчої конструктивної діяльності в професійній та соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну значимість та персональну відповідальність за результати діяльності. Саме тому важливо чітко визначити, які саме компетенції необхідно формувати та яким має бути результат навчання.

Детальніше

Віктор Вовкотруб, Наталія Манойленко
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Нині актуальною є проблема проведення профорієнтаційної роботи серед школярів під час вивчення природничих дисциплін, трудового навчання та навчання у навчально-виробничих комбінатах. Зокрема вагоме значення при навчанні має відповідність планування, відбору змісту і часу проведення лабораторних робіт і робіт практикумів з названих дисциплін дидактичним принципам, зокрема принципам наступності і послідовності. Відповідного удосконалення і розвитку потребує навчальне середовище, яке б забезпечувало якісне здійснення трудового і виробничого навчання, профорієнтації, передпрофільної і профільної підготовки випускників шкіл. Шкільний курс фізики відповідно до його специфіки має бути насиченим політехнічним змістом, слугувати пропедевтичною підготовкою до виконання експериментальних завдань прикладного змісту, що потребує більш сучасного технічного оснащення.

Ключові слова: прикладний зміст, експериментальні завдання, профільна і прикладна спрямованість ,саморобні прилади, сучасні цифрові вимірювальні прилади. 

Детальніше

Чистякова Людмила, Зайченко Оксана

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

На сьогодні завданням шкільної освіти в України є дії, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі. Запроваджуються нові технології та засоби навчання і виховання, які сприяють формуванню ініціативної особистості учня, який здатний до раціональної творчої праці та самоаналізу. Проте, інтерес в навчанні є важливим і сприятливим чинником розвитку активності і самостійності у процесі навчання.

Детальніше

Андрій Ткачук
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький)

Анотація. Стаття присвячена вивченню біологічних небезпек, що пов'язані з масовими поширеннями інфекційних захворювань, під час розгляду тем «Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки» і «Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціального та воєнного характеру» нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Розглянуті основні джерела біологічних небезпек та реальні і потенційні загроз національній безпеці України в цьому контексті. Проаналізовано сучасний стан розвитку епідемій в Україні та пандемій у світі. Показана важливість вивчення загроз застосуванні біологічної зброї та біотероризму.

Ключові слова: біологічні небезпеки, інфекційні захворювання, епідемії, пандемії, біологічна зброя, біотероризм.

Детальніше

Марина Ващенко, Віра Водянка
Чернівецьке вище комерційне училище
Київського національного торговельно-економічного університету
(Чернівці)

Анотація. Стаття присвячена інтегративному навчанню з елементами розвиваючих технологій. Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної, забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої цілі, творчо самостверджуватися у різних соціальних сферах. Одним із шляхів досягнення мети є впровадження інноваційних технологій в теоретичне навчання технічних дисциплін, зокрема, кейс-методу. Таким чином, поєднання знань з різних предметів дає можливість учневі не просто завчити теоретичні відомості з тієї чи іншої теми, але й зрозуміти практичне значення складних понять з технічних дисциплін, адже для робітничих професій сфери ресторанного обслуговування ці предмети є достатньо складними. У своїй статті на прикладі двох різних предметів ми показали можливість учня вивчити, а не завчити предмети та зуміти поєднати їх на практиці.

Ключові слова: інтегроване навчання, інноваційні технології, кейс-метод, електротехніка, фізична хімія.

Детальніше

Людмила Яременко, Олена Харитоненко (Кропивницький, Україна)

Важливою умовою діяльності вищих педагогічних закладів освіти згідно сучасних вимог кредитно-модульної системи організації навчання є застосування тестів під час контролю знань студентів. Тестовий контроль може використовуватись для актуалізації знань студентів, встановлення рівнів успішності академічних груп та окремих студентів, аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання та ін. Він зумовлюється передусім особливостями навчання дисципліни та рівнем навченості студентів.

Детальніше

Ярослав Балабан, Володимир Іваній, Іван Мороз, Юлія Ткаченко

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми)

Анотація. У статті наголошується на необхідності формування цілісного наукового світогляду майбутніх учителів фізики протягом всього періоду навчання. Особлива роль в цьому плані відводиться законам електродинаміки та історії її становлення як науки про нерозривний зв'язок електричних і магнітних явищ. На основі аналізу навчально-методичної літератури запропоновано методику висвітлення у курсі загальної фізики питань взаємозв’язку оптичних, магнітних та електричних явищ. Показано, що ознайомлення майбутніх учителів фізики з історією наукових досягнень, методологічними підходами і концепціями фізичної науки в їхній діалектичній єдності і протистоянні протягом певної історичної епохи, неможливе без розгляду складних світоглядних і наукових пошуків представників природничо-наукової думки. Це вимагає особливого підходу до розробки питань методики викладання курсу загальної фізики з метою виведення студентів за межі вузькопредметного мислення.

Ключові слова: методика викладання, загальна фізика, взаємозв’язок оптичних, електричних і магнітних явищ, студенти, науковий світогляд майбутніх учителів фізики. 

Детальніше

Артем Барканов

Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ)

Анотація. У статті розглянуто результати впровадження професійно-спрямованих проектних технологій у навчально-пізнавальну діяльність студентів агротехнологічних коледжів під час вивчення фізики з залученням фахового матеріалу. Дано поняття професійно-спрямованого проекту з фізики. Запропоновано методику проведення професійно-орієнтованого проекту, що поєднує дисципліни «Фізика» та «Насінництво і селекція», представлені отримані студентами результати. Запропоновано шляхи підвищення інтересу під час навчання фізики шляхом залучення студентів до проектної діяльності. Представлені дані анкетування студентів, щодо визначення інтересу до виконання проектів з фізики з урахуванням професійної спрямованості.

Ключові слова: професійна спрямованість, агротехнологічна освіта, фізика, метод проектів, мутагенез. 

Детальніше

Ольга Біляковська

Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Анотація. Стаття присвячена проблемі професійної підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів є однією з головних ланок реформи вищої освіти в Україні. Акцентовано, що природничо-математичні науки відіграють особливу роль у житті суспільства, оскільки саме вони слугують розвитку науково-технічного і технологічного прогресу, визначають престиж країни на світовій арені. У цьому контексті важливою є якість професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до подальшої професійної діяльності, яка спирається на використання різноманітних педагогічних форм, методів і засобів. Виокремлено складові (змістова, технологічна, особистісна) у системі професійної підготовки майбутніх учителів. Визначено, що педагогічна практика є важливим компонентом професійної підготовки і слугує підвищенню її рівня й якості, а також розглянуто концепцію «навчання через практику». Виявлено ряд умінь, на розвиток яких слід спрямувати процес професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін.

Ключові слова: вчитель, природничо-математичні дисципліни, професійна підготовка, практика, технології.  

Детальніше