adultload.ws

Секція 5: Методологічні та методичні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання на засадах сталого розвитку

Олександр Дендеренко
Морський коледж Херсонської державної морської академії
(Херсон)

Анотація: У статті розглянута можливість застосування компетентнісних задач як засобу інтегративного навчання фізики курсантів морських навчальних закладів. Описана методика застосування інформації професійного змісту як основи для складання і розв’язування фізичних задач. Наведені приклади професійних ситуацій та умов задач з фізики, складених на їх основі, які можна застосовувати під час навчання курсантів фізики у вищих морських навчальних закладах.

Ключові слова: компетентність, міждисциплінарна інтеграція, компетентнісна задача, курсанти, навчання фізики.

Александр Дендеренко
Морской колледж Херсонской государственной морской академии

Компетентностные задачи как способ интегративного обучения физике курсантов высших морских учебных заведений

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования компетентностных задач как способа интегративного обучения физике курсантов морских учебных заведений. Описана методика применения информации профессионального содержания как основы для составления и решения физических задач. Приведены примеры профессиональных ситуаций и условий задач по физике, составленных на их основе, которые можно использовать во время обучения курсантов физике в высших морских учебных заведениях.

Ключевые слова: компетентность, междисциплинарная интеграция, компетентностная задача, курсанты, обучение физике.

Oleksandr Denderenko
Maritime college of Kherson State Maritime Academy

Competence examples as the means of integrative teaching physics students in marine higher education institution

Abstract: We consider competency examples as the means of integration teaching physics students in marine college. Describe an information professional use content as a basis for drawing up and solving physical problems. Examples of professional situations and conditions of problems in physics, compiled on the basis that can be used in the training of marine engineers. Listed ways of implementing Applied Physics orientation. These are some results of pedagogical experiment confirming the growing interest in fundamental and specialized subjects in the training of future marine engineers.

Keywords: competence, interdisciplinary integration, competency examples, cadets, teaching physics.

Детальніше

Шаховська Анастасія

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. В статті представлено теоретичні аспекти сталого розвитку в освіті вищих навчальних закладів, визначено генезис сталого розвитку,окреслено пріорітетні завдання вищої освіти. Розглядається ідеологія розвитку екологічно свідомого суспільства. Визначено основні принципи покладені у педагогіку, за для забезпечення умов навчання в системі сталого розвитку.

Ключові слова: сталий розвиток, вища освіта, освітня система, екологічна свідомість суспільства.

Шаховская Анастасия

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты устойчивого развития в образовании высших учебных заведений, определены генезис устойчивого развития, определены приоритетные задачи высшего образования. Рассматривается идеология развития экологически сознательного общества. Определены основные принципы положены в педагогику, по для обеспечения условий обучения в системе устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, высшее образование, образовательная система, экологическое сознание общества.

Shakhovska Anastasiіa

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

EDUCATIONAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE

Abstract. In the article, the theoretical aspects of sustainable development in education, higher education, defined the genesis of sustainable development outlined Priority objectives of higher education. We consider the ideology of environmentally conscious society. Basic principles laid in pedagogy, the learning environment to ensure sustainable development.

Keywords: sustainable development, higher education, educational system, the environmental consciousness of society.

Детальніше

Наталія Подопригора

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

npodoprygora@mail.ru

Анотація. У статті здійснено науковий аналіз психолого-педагогічної моделі – таксономії Б. Блума, яка описує процес навчання та мислення в контексті формування в майбутніх учителів і викладачів фізики спеціальної (фахової) компетентності з теоретичної фізики. Виявлено, що багаторівнева структура таксономії дозволяє чітко визначити цілі навчання, формулювати студентам проблеми та ставити завдання, визначати адекватні цілям оціночні інструменти. Установлено, що перевагою таксономії Б. Блума є доступність її практичної реалізації в навчально-виховному процесі, зокрема в процесі навчання теоретичної фізики таксономія уможливлює формування в студентів навичок мислення високих рівнів, таких як аналіз, синтез, оцінка, створення.

Ключові слова: таксономії Блума, формування навичок мислення, спеціальна (фахова) компетентність майбутніх учителів та викладачів фізики, теоретична фізика.

 

Наталья Подопригора

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Виниченка

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ психолого-педагогічної модели – таксономии Б. Блума, которая описывает процесс обучения и мышления в контексте формирования у будущих учителей и преподавателей физики специальной (профессиональной) компетентности по теоретической физике. Выявлено, что многоуровневая структура таксономии позволяет четко определить цели обучения, сформулировать для студентов проблемы и ставить задачи, определять адекватные целям оценочные инструменты. Установлено, что преимуществом таксономии Б. Блума является доступность ее практической реализации в учебно-воспитательном процессе. В частности, в процессе обучения студентов теоретической физике таксономия преимущественно влияет на формирование навыков мышления высоких уровней, таких как анализ, синтез, оценка, создание.

Ключевые слова: таксономии Блума, формирование навыков мышления, специальная (профессиональная) компетентность будущих учителей и преподавателей физики, теоретическая физика.

 

Nataliia Podopryhora

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

TAXONOMICAL APPROACH IS TO FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS IN THE PROCESS OF TEACHING THEORETICAL PHYSICS

Abstract. This article provides a scientific analysis of psychological and pedagogical models - Bloom's Taxonomy, which describes the process of learning and thinking in the context of future teachers and teachers of Physics special (professional) competence in Theoretical Physics. Revealed that multi taxonomy structure to clearly define the objectives of training students to formulate problems and set goals, determine appropriate valuation purposes instruments. Established that Bloom's Taxonomy advantage is the availability of its implementation in the educational process, particularly in learning of Theoretical Physics taxonomy enables the formation of students' critical thinking skills such as analysis, synthesis, evaluation, creation.

Keywords: Blooms Taxonomy, forming of thinking skills, special (professional) competence of future teachers of Physics, Theoretical Physics.

Детальніше

Лілія Павленко, Олександра Перехрест

(Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна)

Тенденція до інтеграції знань при підготовці майбутніх інженерів-педагогів є домінуючою, дисципліни професійної та практичної підготовки спираються на основи різних технічних і технологічних дисциплін, включають в себе знання, вміння і навички, що мають комплексний характер. Створення системного та інтегрованого підходу до професійної компетентності, відповідно до точки зору Н. А. Гришанової, А. К. Маркової, Л. П. Алексєєвої, та ін., полягає у єдності системи пов’язаних компонентів та проявів якостей людини, які охоплюють і відбивають всю сферу професійної діяльності.

Світлана Іноземцева

(Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна)

Кардинальні зміни в концепції функціонування вищої освіти в сучасному суспільстві зумовили підвищення теоретичного і практичного інтересу науковців до проблеми професійної компетентності науково-педагогічного працівника взагалі та соціального педагога зокрема. Так, професійну компетентність педагога досліджували Алексєєва Л.П., Баркасі В.В, Введенський В.М., Добутько Т.В., Дубасенюк О.А., Калінін В.О., Макарова Л.Н., Маркова А.К., Стрельников В., Хоружа Л.Л., Шевчук Л.І.); проблемі педагогічної компетентності присвятили свої праці Адольф В.О., Бездухов В.П., Кузьміна Н.В, Лук’янова М.І., Шаматова Т.І.

Олександр Щирбул

(Кропивницький)

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з питань визначення термінів «компетентність» та «компетенції», виокремлено та описано ключові компетенції, якими мають оволодіти майбутні вчителі технологій після вивчення дисципліни «Технічна творчість».

Ключові слова: компетентність, компетенції, знання, уміння навички.

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ В процессе ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Александр Щирбул

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей технологий. Осуществлен теоретический анализ научных источников по вопросам определения терминов «компетентность» и «компетенции», выделены и описаны ключевые компетенции, которыми должны овладеть будущие учителя технологий после изучения дисциплины «Техническое творчество».

Ключевые слова: компетентность, компетенции, знания, умения навыки.

 

FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF STUDY OF PROFESSIONAL DISCIPLINES

Oleksandr Shchyrbul

Abstract. In article problems of formation of professional competence of future teachers of technologies are considered. The theoretical analysis of scientific sources concerning definition of the terms "competence" and "competences" is carried out. Identified key competencies that should be taught to future teachers of technologies after studying the discipline "Technical creativity". These competencies include: cognitive (possession of modern technologies of processing of various materials, technologies of information and computer ensuring training, knowledge of a technique of training, etc.) communicative (ability to enter communication ), creative (ability to think critically, ability to the analysis, synthesis, the solution of various problem situations, etc.).

Keywords: competence, competences, knowledge, abilities, skills.

Детальніше

Тур Оксана

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(Полтава)

Стаття присвячена аналізу рівня сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх документознавців як складника їхньої комунікативної компетентності, представлено змістове наповнення поняття «загальнокультурна компетентність», вказано науково-педагогічні методи її діагностики, представлено результати методик дослідження готовності майбутніх фахівців до міжкультурної взаємодії та результати загальнокультурного рівня їхньої  підготовленості.

Ключові слова: комунікативна компетентність, спілкування, загальнокультурна компетентність, методи дослідження,  діагностичні методики.

 

Тур Оксана

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка

ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ДОКУМЕНТОВЕДОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ  УРОВНЯ  СФОРМИРОВАНОСТИ

Статья посвящена анализу общекультурной компетентности будущих документоведов как составляющей их коммуникативной компетентности, определено понятие «общекультурная компетентность», указаны научно-педагогические методы ее диагностики, представлены результаты методик исследования готовности будущих специалистов к межкультурному взаимодействию и результаты общекультурного уровня их подготовки.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, общение, общекультурная компетентность, методы исследования, диагностические методики.

 

Tur Oksana

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

COMPETENCE OF GENERAL CULTURE AS CONSTITUENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENT: RESEARCH OF LEVEL

The article is sanctified to the analysis of level of development competence of general culture of future specialists in document. The competence of general culture is presented by the important component of communicative competence of future specialists in document science and informative activity. In the article concept the competence of general culture is given.  The Scientifically-pedagogical methods of diagnostics of competence of general culture are indicated (method of questioning, method of discussion, testing method, mathematical methods). The results of methodologies of research of readiness to cross-cultural cooperation of future specialists in document and informative activity are presented. The results of level of preparation on the  general culture of future specialists in document and informative activity are presented.

Keywords: communicative competence, method of questioning, method of discussion, testing method, mathematical methods, diagnostic methodologies.

Детальніше

Ігор Вергун, Олена Трифонова

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. У даній статті розглянута проблема формування в учнів дослідницької компетентності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчання фізики. Показано важливість компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі та переваги використання ІКТ: індивідуалізація навчання, зростання обсягу виконаних на уроці завдань та ін. Розкрито поняття «дослідницька компетентність» і «дослідницька діяльність», показано зв'язок між ними. Схематично окреслено організацію навчального процесу при формуванні дослідницької діяльності: виділення навчальної проблематики, можливість самостійно формулювати наявні та виникаючі ідеї, підбір форм та методів формування взаємодії з соціумом, інтерполяція набутих компетентностей для широкого кола фізичних явищ та ситуацій, оцінка та самооцінка учнем одержаних компетентностей. Запропонована гра, яка є сходинкою до вирішення проблемного питання статті та за допомогою якої можна реалізувати переважну більшість вимог програми та дотримуватися дидактичних принципів.

Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницька діяльність, навчально-виховний процес, методика навчання фізики, інформаційно-комунікаційні технології.

 

Игорь Вергун, Елена Трифонова

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

(Кропивницкий)

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования у учащихся исследовательской компетентности с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время обучения физике. Показана важность компетентностного подхода в учебно-воспитательном процессе и преимущества использования ИКТ: индивидуализация обучения, рост объема выполненных на уроке заданий и другие. Раскрыто понятие «исследовательская компетентность» и «исследовательская деятельность», связь между ними. Схематично обозначено организацию учебного процесса при формировании исследовательской деятельности: выделение учебной проблематики, возможность самостоятельно формулировать имеющиеся и возникающие идеи, подбор форм и методов формирования взаимодействия с социумом, интерполяция приобретенных компетенций для широкого круга физических явлений и ситуаций, оценка и самооценка учеником полученных компетентностей. Предложена игра, которая является ступенькой к решению проблемного вопроса статьи и с помощью которой можно реализовать большинство требования программы и соблюдать дидактические принципы.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, исследовательская деятельность, учебно-воспитательный процесс, методика обучения физике, информационно-коммуникационные технологии.

 

Igor Verhun, Olena Tryfonova

The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

FORMATION RESEARCH COMPETENCE WHILE STUDYING PHYSICS USING ICT

(Kropyvnytskyi)

Abstract. This article considers the problem of formation of students' research competence with the use of information and communication technologies (ICT) in teaching physics. The importance of the competence-based approach in the educational process and the benefits of ICT use: individualization of learning, growth of volume executed on the job class and others. Opened concept research competence and research activities, the relationship between them. Schematically indicated by the organization of educational process in the formation of research activity: the selection of educational problems, the ability to independently formulate existing and emerging ideas, selection of forms and methods of forming interaction with society, interpolation of the acquired competencies for a wide range of physical phenomena and situations, evaluation and self-evaluation pupil obtained competencies. The proposed game which is a step to address problematic issues and articles which can be used to implement all the requirements of the program and comply with the principles of teaching.

Keywords: research competence, research, educational process, methods of teaching physics, information and communication technologies.

Детальніше

Марія Сорокопуд

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

(Кривий Ріг)

Анотація. На основі аналізу державних стандартів та наукових публікацій виділено компоненти (мотиваційно-особистісний, інтелектуально-творчий, креативний, діяльнісно-операційний) та рівні сформованості дослідницьких компетентностей бакалаврів з комп’ютерної інженерії у навчанні фізики. Сформульовано висновки, окреслено напрями подальших досліджень.

Ключові слова: компетентність, дослідницька компетентність, бакалаври з комп’ютерної інженерії, навчання фізики.

 

Мария Сорокопуд

Криворожский колледж Национального авиационного университета

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Аннотация. На основе анализа государственных стандартов и научных публикаций выделены компоненты (мотивационно-личностный, интеллектуально-творческий, креативный, деятельностно-операционный) и уровни сформированности исследовательских компетентностей бакалавров компьютерной инженерии в обучении физике. Сформулированы выводы и очерчены направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетентность, бакалавры по компьютерной инженерии, обучение физике.

 

Mariya Sorokopud

Krivoy Rog College of National Aviation University

RESEARCH COMPETENCE BACHELOR OF COMPUTER ENGINEERING IN TEACHING PHYSICS

Abstract. On the basis of state standards and scientific publications, select the components (motivational and personal, intellectual and constructive, creative, activity-operational) and levels of formation of research competences bachelor of computer engineering in teaching physics. Formulate conclusions and outlines directions for further research.

Key words: competence, research competence, bachelor of computer engineering, teaching physics.

Детальніше

Микола Садовий

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

(Кропивницький)

Анотація. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні передбачають формування у педагогічних вищих навчальних закладах учителя-дослідника, що здатний не лише проводити власну науково-дослідну діяльність, а й долучати до цього процесу учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Особливо актуальною ця проблема є у процесі підготовки вчителів трудового навчання і технологій, адже, відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, зміст предметів цієї освітньої галузі має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. Тому дана стаття присвячена проблемі розробки елементів методики формування дослідницької компетентності у майбутніх учителів трудового навчання і технологій. Наведено фрагмент робочої навчальної програми з курсу «Основи наукових досліджень», що є першим етапом в організації науково-дослідної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах.

Ключові слова: підготовки вчителів трудового навчання і технологій, дослідницька компетентність, формування компетентності, основи наукових досліджень.

 

Николай Садовой

Кировоградский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Тенденции развития высшего образования в Украине предусматривают формирование в педагогических высших учебных заведениях учителя-исследователя, который способен не только проводить собственную научно-исследовательскую деятельность, но и привлекать к этому процессу учащихся общеобразовательных учебных заведений. Особенно актуальна эта проблема в процессе подготовки учителей трудового обучения и технологий, ведь, согласно Государственному стандарту базового и полного общего среднего образования, содержание предметов этой образовательной области имеет четко выраженную прикладную направленность и реализуется преимущественно путем применения практических методов и форм организации занятий. Поэтому данная статья посвящена проблеме разработки элементов методики формирования исследовательской компетентности у будущих учителей трудового обучения и технологий. Приведен фрагмент рабочей учебной программы по курсу «Основы научных исследований», что является первым этапом в организации научно-исследовательской работы студентов в высших педагогических учебных заведениях.

Ключевые слова: подготовки учителей трудового обучения и технологий, исследовательская компетентность, формирование компетентности, основы научных исследований.

 

Mykola Sadovyi

The Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University

METHODS OF FORMING RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY

Abstract. Trends in higher education in Ukraine include the formation of pedagogical higher education teacher-researcher, able not only to pursue their own research and development, but also to involve students in the process of secondary schools. Especially urgent the problem is in the process of training teachers of labor training and technology, because, according to the State Standard and complete secondary education, content items that the educational sector has a clear applied focus and implemented primarily through the use of practical methods and forms of employment. Therefore, this article is devoted to the development of the technique for the formation of research competence of future teachers of labor training and technology. An piece of working curriculum of the course «Basic scientific research», which is the first stage in the organization of research work of students in higher educational institutions.

Keywords: training teachers of labor training and technology, research expertise, formation of competence, research foundations.

Детальніше